Малюматкъа кечмек

«Ондан эвель исе бутюн дюньяда Алла Падишалыгъы акъкъында бу Къуванчлы Хабер илян этиледжек» (Матта 24:14)

Йехованынъ Шаатлары – олар ким?

Биз чешит тиллерде лаф этип, дюньянынъ чешит кошелеринде яшагъанымызгъа бакъмадан, умумий макъсатнен бирлешемиз. Башта бир биз Йехованы, Мукъаддес Китапнынъ муэллифини ве эр шейни Яратыджысыны шерефлемек истеймиз. Биз Иса Месихке ошамагъа тырышамыз ве онынъ девамджылары олгъанымызгъа гъурурланамыз. Эр биримиз адамларгъа Мукъаддес Китап ве Танърынынъ Падишалыгъы акъкъында бильги алмакъ ичюн ярдым этмеге мунтазам суретте вакъыт айырамыз. Йехова Танъры ве онынъ Падишалыгъы акъкъында шаатлыкъ эткенимиз ичюн бизни Йехованынъ Шаатлары деп билелер.

Сайтымызнен таныш олунъыз. Мукъаддес Китапны онлайн окъунъыз. Биз ве бизим талиматлар акъкъында чокъча билинъиз.

 

Мукъаддес Китапны огренмекни риджа этмек

Мукъаддес Китапны бедава мешгъулиетлери сизге келишкен вакъытта ве сизге онъайтлы ерде.

Алланы шерефлеген видео

Аллагъа иманны къавийлештирген видео онлайн.

Йехова Шаатларынынъ топлашув корюшювлери

Корюшювлеримиз къайда я да насыл кечирильгенини билинъиз.

Сайлангъан неширлер

Якъында ерлештирильген неширлерни ве башкъа бир талай чыкъарувларны бакъынъыз.

Има-ишарет тилинде фильмлер бакъынъыз

Мукъаддес Китапны фильмлер ярдымынен има-ишарет тилинде огренинъиз.