Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Septiembri de 2016

 KRISTIANUECHERI IREKUA

Jorhenguarhi je néna sánderu sési aianhpeni: pʼímarhia je tánguarhikuecharhu imechani engaksï uéjka sánderu mítini

Jorhenguarhi je néna sánderu sési aianhpeni: pʼímarhia je tánguarhikuecharhu imechani engaksï uéjka sánderu mítini

ANDISÏ JUKAPARHAKUE. Tánguarhikuecharhu, úsïngachi pirekuni Jeobani ka kʼéri ambe arhini mándani semana (Sl 149:1). Ístuchi jorhenguarhisïnga úni ambe enga ima uéjka (Sl 143:10). Kʼuiripuecha engaksï uéjka sánderu mítini ka ima engaksï estudiarini jakaia, sánderuksï kókuani orhepani uérasïndi engaksï uénajka nirani tánguarhikuecharhu.

NÉNA ÚNI:

  • Asï ióni erokuarhi je parajtsï pʼímarhini kʼuiripuni. No uétarhisïndi eska estudiarini jauakia chánksïni jingoni (Jaŋ 22:17).

  • Eiangu je nénaeskiksï juchari tánguarhikuecha imani enga uéjka sánderu mítini ka arhi je ambe exenha máteru jimbo. Jatsiaskajtsï arini jarhuajperatechani: pʼímarperakua para tánguarhikuecha, bideu ¿Nénaksï úkuarhisïni juchari tánguarhikuecha? ka foietuni ¿Néksï úxaki iásï ambe enga Jeoba uékajka?, jorhenguarhikua 5 a 7.

  • Aiaku je jarhuajperata. Ejemplu ma, ¿uétarhinchasïni para nirani pʼirani o para jarhuataani erakuni xukuparhakua? Tánguarhikuecharhu, imani jingoni uaxaka je ka májku kʼéri exea je publikasionichani. Ka eska mítiauaka máteru erachichani.