Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Oktubri de 2017

 KRISTIANUECHERI IREKUA

Ju je úrani juchari tsípikuani para kʼéri ambe arhini Jeobani

Ju je úrani juchari tsípikuani para kʼéri ambe arhini Jeobani

Tsípikua, ambakiti regalu máesti ka na engachi irekajka, xarhatasïndi na xánchi jukaparharasïni. Jeobaeri testiguechaksï jánguarhisïndi úrani ambe engaksï jorhenaka sési úni, para kʼéri ambe arhini Jeobani, imani enga tsípikua Íntspijka (Sl 36:9; Jaŋ 4:11). Peruksï problemecha uáti úni eskaksï juchari metecha para Jeobani marhuakuni, nóteru xáni jukaparhakueuakia (Mr 4:18, 19). Jimbochisï jatsika para kurhamarhikuarhini: “¿Íntskuxaki ji sánderu jukaparhakua ambe Jeobani? (Os 14:2). ¿Ójkutasïnirini ánchikuarhita, orini jarhuatasïni juchiti pájperakuarhu Jeoba jingoni? ¿Ambe metechani jatsiaski parani marhuakuni Jeobani? ¿Néna uá sánderu aianhpini?”. Engajtsï exejka eskajtsï uáka sánderu ambe úni, kurhaku je jarhuajperata Jeobani ka uá je arregluechani. Jo, pauani pauani kʼéri ambe arhini Jeobani, sésijtsïni pʼikuastasïndi ka tsíperani (Sl 61:8).

¿Para néjtsï úraxaki imani ambe engajtsï jorhenaka sési úni?

EXE JE BIDEUNI AMBE ENGARI JORHENAKA SÉSI ÚNI, ÚRA PARA JEOBA KA MÓKUANTA JE KURHAMARHIKUECHANI:

  • ¿Andisï no mímixeti ima enga Satanasiri parhakpinirhu úrajka ambe enga jorhenaka sési úni? (1Jn 2:17).

  • ¿Ambe kóntperatechanksï pʼiuasïni imecha engaksï sánderu ambakiti ambe íntskujka Jeobani?

  • ¿Nanijtsï uékapirini marhuatani imani ambe engajtsï jorhenaka sési úni para Jeobani marhuakuni?