Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Aiatspixati trataduni ¿Uáksï tsíntani uarhiricha? Tuvalu jimbo.

PROGRAMA PARA ÁNCHIKUARHINI TÁNGUARHIKUARHU KRISTIANUECHERI IREKUA KA AIANHPIKUA Oktubri de 2017

Nénachi uá aiatspiani publikasionichani

Nénachi uá aiatspini trataduni, ¿Cha uékapirini mítini jurhimbikuani?, ka jorhentpini Bibliaeri jorhenguarhikua ma enga uandajka nénachi uá xarhatakuni Tata Diosïni eskachi xénchasïnga. Úraa je ejempluechani parajtsï uaani chári presentasionichani.

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Danieliri profesia uandasptia káni janopirini Mesiasi

Daniel kapitulu 9 uandasïndi káni janopirini Mesiasi. ¿Ambe máteru ambe uandasïni eska úkuarhipiringa i profesia?

KRISTIANUECHERI IREKUA

¿Nénachi uá sési estudiarini Bibliani?

Sési estudiarini Bibliani uátiksïni jarhuatani parajtsï no jurajkuni Jeobani nájkirukajtsï tsʼéjkukuechani jatsiauaka. Peru ¿naniasï uénani?

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Jeoba uandasptia ambeksï úkuarhinchapirini reicha

Jeoba Danielini úraspti para uandantani na xánksï uinhapepirini máru juramukuecha ka reicha, ka nénaksï kʼamarhukupirini.

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Jeoba jukaparharasïndi ambakiti uékperakuani. ¿Ka cháia?

¿Ambe úsïni eskachi xarhataaka ambakiti uékperakua? ¿Ambechi jorhenguarhisïni Oseasiri istoriaueri ka Gómeriri enga jurajkupka Oseasini?

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Íntsku je Jeobani sánderu ambakiti ambe

Sánderu ambakiti ambe íntskuni Jeobani, úsïndi eska ima sési pʼikuarheraaka ka eskajtsïni juchantsïni sési nicheaka. ¿Náki jindeski sánderu kʼéri sakrifisiu ma engachi uáka íntskuni?

KRISTIANUECHERI IREKUA

Ju je úrani juchari tsípikuani para kʼéri ambe arhini Jeobani

Tsípikua, ambakiti regalu máesti. Iáminduechachi jánguarhintasïnga úrani ambe engachi sési jorhenaka, para kʼéri ambe arhini Jeobani, imani enga tsípikua Íntspijka.

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

“Imeri sapiichaksï profetisariuati”

¿Néna uá ji apoiariuani erakukatechani ini ánchikuarhitarhu para eianhpini Jeobaeri ambe?