Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

Pʼímarpixatiksï Albania tata Jesukristueri uarhikueri miántskuarhu.

PROGRAMA PARA ÁNCHIKUARHINI TÁNGUARHIKUARHU KRISTIANUECHERI IREKUA KA AIANHPIKUA Marsu de 2017

Nénachi uá aiatspiani publikasionichani

Nénachi uá jorhentpini ambeski Tata Diosïri Reinu ka aiatspini pʼímarperakuani para Miántskua. Úraa je ejempluechani parajtsï uaani chári presentasionichani.

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

“Tʼungini jingoni jarhaska parakini pʼímutantani”

Enga Jeoba profeta úpka Jeremiasini, ima ísï pʼikuarherasïrendi enajki no úpirini úni indeni ánchikuarhitani. ¿Ambe arhispi Jeoba para uinhaperantani?

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Nóteruksï úsïrendia ambe enga Jeoba uékenga

Israelitechaksï eratsisïrendi eskaksï imecheri kéjtsïtakuecha ójchakurapiringa imecheri no sési jánguani. Jeremiasi no chéspti ka uandaantaspti israelitecheri pekaduechani ka na engaksï no jurhimbikua jingoni jámaenga.

KRISTIANUECHERI IREKUA

Nénachi uá úrani foietuni ¿Néksï úxaki iásï ambe enga Jeoba uékajka?

Úra je ini foietuni parajtsï jorhendani estudiantini néskichi Jeobaeri testiguecha ka ambe engachi újka ka na enga ánchikuarhijka juchari organisasioni.

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Kʼuiripuni uáti sési nikuni enga kurhajchaska Jeobani

Ióntki, ima israelitecha engaksï kurhajchaenga Jeobani, jatsisïrendiksï pínandikua, tsípikua ka sésiksï irekasïrendi.

KRISTIANUECHERI IREKUA

Nénachi uá úrani foietuni Kurhajcha je Tata Diosïni

Úraa je dibujuechani ka textuechani parajtsï explikarikuni kʼuiripuni ma enga no újka sési arhintani, imani ambe enga jatsika para orheta mítini Bibliaeri ambe.

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Israeli mirikurhispti Jeobani

¿Ambe uékasïreni xarhatani Jeoba enga arhipka Jeremiasini eska biajaripiringa 500 kilometru para niárani ríu Éufratesirhu ka eska jískapiringa sintu linueri?

KRISTIANUECHERI IREKUA

Jarhuata je chári familiani para no mirikurhini Jeobani

Méntkisï jatsini familieri jorhenguarhikua ma enga marhuakuaka familiani, jarhuatauati paraksï no mirikurhini Jeobani. ¿Nénajtsï uá orhepani uérakuani ójkutakuechani para jatsini familieri jorhenguarhikua?