Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Marsu de 2016

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | ESTER 6-10

Esteri orheta péraspti Jeobani ka imeri iretani

Esteri orheta péraspti Jeobani ka imeri iretani
MÉNDERUENI XARHATAANI
Text
Image

Esteri no chéspti kuájpini Jeobaeri iretani ka ni imajku uandanhiakuarhipi

8:3-5, 9

  • Esteri ka mardokeu kuájchakukataksï jarhaspti, peru Amaniri lei para kʼamajkuani judiuechani, iámu juramukuarhu mítikuarhixaptia.

  • Esteri úpirindi uándikunhani jimboka ménderu niraspti exeni reini nájtuka no pʼímarhinhapka. Ueraspti imeri ireta jimbo ka kurhakuspti eska kénditapiringa i xáni no sési jásï leini.

  • Reiri leichaksï no úsïrendi mójtakukuarhini, jimbosï rei arhipti Esterini ka Mardokeuni eskaksï jimbanhi lei ma úpiringa.

Jeoba úspti eska imeri ireta andapiringa

8:10-14, 17

  • Máteru lei enga únhapka, jurajkuasïrendi judiuechani paraksï kuájpikuarhini.

  • Kabaiu jatarichaksï sóntku niraspti iámu juramukuarhu ka judiuechaksï prepararikuarhispti para uarhipeni.

  • Uánikuechaksï exespti ambe enga úpka Jeoba imeri iretani jimbo ka judiuksï úkuarhispti.