Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

Arreglarixatiksï Kʼumanchikua Reinueri jini Suiza.

PROGRAMA PARA ÁNCHIKUARHINI TÁNGUARHIKUARHU KRISTIANUECHERI IREKUA KA AIANHPIKUA Maiu de 2017

Nénachi uá aiatspiani publikasionichani

Nénachi uá aiatspini foietuni Chári familia uáti sési irekani ka jorhentpini ambe úkuarhia sánderu orhepani. Úraa je ejempluechani parajtsï uaani chári presentasionichani.

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Ambe ma enga xarhatenga eska Israeli kʼuanhatsentapiringa

¿Ambe aiatspespi Jeoba enga kurhakupka Jeremiasini eska piápiringa terrenu ma? ¿Néna xarhataspi pʼamojperakua Jeoba?

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Ébedi-méleki: ejemplu ma baloriri ka pʼamojperakueri

Ébedi-méleki uinhapikuarhintaspti ka balori jingoni uandontskuarhikuspti Sedekiasini ka xarhatakuspti pʼamojperakua Jeremiasini, Jeobaeri profeta.

KRISTIANUECHERI IREKUA

Uétarhisïndi kuidariuani Kʼumanchikuechani Reinueri

Juchari Kʼumanchikuecha Reinueri, Jeobaeri nombriksï pásïndi, jimbosï jukaparhakueti eskaksï limpiu ka kuidadu jauaka. ¿Nénachi uá jarhuajpini iáminduecha para ísï úkuarhini?

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Jeoba meiamuntaati mándani arhini kʼuiripuni seguni imeri úkuecha

Profeta Jeremiasi ka rei Sedekiasi jiánisïksï irekaspti enga Jerusaleni kʼamajkunhapka, peruksï no májkueni ambe nitamanchaspti.

KRISTIANUECHERI IREKUA

Jeoba no méni mirikurhiati chári uékperakua

¿Ambe pʼikuarherasïni Jeoba imeri marhuaricha jimbo engaksï jatirikia ka engaksï nóteru újkia xáni eianhpini?

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Asï seguiri “kʼéri ambe jirinhani para tʼu”

Nájkiruka Baruki Jeobaeri marhuari máepka ka nájkiruka jarhuatenga Jeremiasini, ma xanhari niáraspti nóteru exenia sánderu jukaparhakua ambe. ¿Ambe uétarhinchasïreni para tsípiti pakarani?

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Jeoba újchakurasïndi kaxumbitini ka kastigarisïndi imani enga kʼéramakuarhijka

Babilonia enga kánikua kʼéramakuarhienga, no sési kámaspti Jeobaeri iretani. Israelitecha engaksï moantapka jurajkunhasptiksï, ¿peru ambe úkuarhispi Babilonia jingoni?