Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Juniu de 2017

 KRISTIANUECHERI IREKUA

¿Cha na xáni mintsikaasïni Jeobaeri eiatsperakuechani?

¿Cha na xáni mintsikaasïni Jeobaeri eiatsperakuechani?

Josue ka Salomoni, exesptiksï eskaksï iámindu Jeobaeri eiatsperakuecha kumplirikuarhispka (Jos 23:14; 1Re 8:56). Ambe engaksï uandapka i tsimani testiguecha engaksï mintsinharhikueka, sánderu uinhaperasïndi juchari jakajkukuani (2Ko 13:1; Tit 1:2).

Parajtsï mítini néna kumpliriuaspi Jeoba imeri aiatsperakuechani Josueri tiempu jimbo, exe je familia jingoni pelikulani, Iámindu ambe enga Jeoba uandajka niárasïndi úkuarhini. Tátsekua, mókuanta je arini kurhamarhikuechani: 1) ¿Nénachi uá xásï ma jakajkukua jatsini eska Raabi? (Eb 11:31; Snt 2:24-26). 2) ¿Néna xarhatasïni Akaniri eranhikua eska ima engaksï uékantku no kurhandirajka no sési kʼamarhukusïnga? 3) Nájkirukaksï gabaonitecha uarhipitipka, ¿andiksïsï enganiaripi Josueni paraksï úni sési pájperani Israeli jingoni? 4) ¿Néna kumplirikuarhispi ambe enga Jeoba uandapka engaksï sinku rei amorreuecha uékaenga kʼamajkuni Israelini? (Jos 10:5-14). 5) ¿Ambe úxaki Jeoba chánksïni jimbo engajtsï orheta pérani jaka Reinueri ambe? (Mt 6:33).

Eratsintani ambe enga Jeoba úkia, ambe enga úni jaka ka ambe enga uáka, úsïndi eskachi sánderu mintsikauaka imeri eiatsperakuechani (Ro 8:31, 32).

¿Chári jakajkukua xáni kʼéski eska Josueri?