Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Pirenchi ma arhutasïndi tiempu para estudiarini Bibliani ka eratsintani.

PROGRAMA PARA ÁNCHIKUARHINI TÁNGUARHIKUARHU KRISTIANUECHERI IREKUA KA AIANHPIKUA Juniu de 2017

Nénachi uá aiatspiani publikasionichani

Nénachi uá aiatspini foietuni Chári familia uáti sési irekani ka jorhentpini Bibliaeri jorhenguarhikua ma enga tsípikueri ambe uandajka. Úraa je ejempluechani parajtsï uaani chári presentasionichani.

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Jeobaeri uandakua kʼamakʼamasï kumplirikuarhisïndi

Iámindu ambe enga Jeremiasiri profesia arhienga, na enga kʼamajkunhapiringa ka na enga nóteru nema irekapiringuia Babilonia, niáraspti kumplirikuarhini.

KRISTIANUECHERI IREKUA

¿Cha na xáni mintsikaasïni Jeobaeri eiatsperakuechani?

Josue exespti eska iámindu ambe ima eiatsperakuecheri enga Jeoba uandaapka, niáraspka ísï úkuarhini. ¿Nénachi uá sánderu mintsikaani Jeobaeri eiatsperakuechani?

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Jorhenani erokuarhini, jarhuatasïndijtsïni aguantarini

¿Ambe jarhuataspi Jeremiasini tekantskua jingoni erokuarhini ambe ma nájkiruka xáni no sési nitamakuarhini japka? ¿Néna uá prepararikuarhini para tsʼéjkukuecha engaksï sánderu orhepani jauaka?

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Esekieli tsípikua jingoni uandantasïrendi ambe enga Tata Diosï arhienga

Bisioni ma jimbo, Jeoba roiu ma íntskuspti Esekielini ka arhispti eska apiringa. ¿Ambe arhikuekaspi enga Esekieli apka roiuni?

KRISTIANUECHERI IREKUA

Tsípikua jingoni eianhpi je ambakiti ambe

Ménisï, úkua jukasïndi eianhpini, peru Tata Diosï uékasïndi eskachi tsípikua jingoni marhuakuaka. ¿Nénachi uá tsípikua jingoni eianhpini jima engachi marhuani jaka?

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

¿Markarinhajtsï cha parajtsï tsípiti pakarani?

Primeru kumplimientu bisioniri enga Esekieli exepka, ióntki úkuarhisti enga Jerusaleni kʼamajkunhapka. ¿Néna kumplirikuarhia i jurhiatikuechani?

KRISTIANUECHERI IREKUA

Ju je kuájpiani Jeobaeri juramukuechani

Jatsiskachi para kuájpiani Jeobaeri juramukuechani engaksï jánguaeri ambe uandajka. ¿Nénachi uá ísï úni? ¿Andisï xáni jukaparhakue?