Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Febreru de 2017

KRISTIANUECHERI IREKUA

Jarhuataa je chári sapiichani paraksï uinhaperani imecheri jakajkukuani Kuerajpiri jimbo

Jarhuataa je chári sapiichani paraksï uinhaperani imecheri jakajkukuani Kuerajpiri jimbo

Kueraakata ambe, xarhatasïndi na enga xáni kʼéri ambeka juchari Kuerajpiri (Sl 19:1-4; 139:14). Peru, Satanasiri parhakpini etsakuasïndi mámaru járhati jorhenguarhikuechani tsípikueri ambe, engaksï no sési pakatajka Tata Diosïni (Ro 1:18-25). ¿Ambejtsï uá úni paraksï i járhati eratsikuecha no niárani chári sapiicheri eratsikuarhu ka mintsitarhu? Jarhuataa je desde sapirhatku paraksï uinhaperani imecheri jakajkukua eska Jeoba jarhaska ka eska xénchaasïnga (2Ko 10:4, 5; Ef 6:16). Jánguarhi je mítini ambeminduksï eratsisïni imani amberi engaksï eskuela jorhendanhajka ka úraa je jarhuajperatechani engaksï jaka parajtsï mintsitarhu niárakuani (Pr 20:5; Snt 1:19).

ENGAJTSÏ EXEAKIA BIDEUNI AMBE ENGAKSÏ UANDAJKA MÁTERU TUMBIICHA: TATA DIOSÏNI JAKAJKUNI, EXEA JE ARINI KURHAMARHIKUECHANI:

  • ¿Ambeksï niárasïni uandani kʼuiripuecha de jakajkuni Tata Diosïni?

  • ¿Ambe jorhentpenhasïni chíti eskuelarhu?

  • ¿Ambe úsïni eska tʼu jakajkuaka eska Jeoba meru jarhaska?

  • ¿Nénari jarhuatapirini nemani para jakajkuni eska Jeoba kueraaska iámu ambe?