Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Febreru de 2017

Nénachi uá aiatspiani publikasionichani

Nénachi uá aiatspiani publikasionichani

JUCHITI LIBRU ENGA BIBLIAERI AMBE UANDAJKA

Kurhamarhikua: Pʼorhembixakachi kʼuiripuni parachi jarhuatani kurhanguni andisï karanha Biblia. ¿Ménisïjtsï kurhamarhikuarhiski indeni ambe?

Textu: 2Ti 3:15

Publikasioni: I textujtsïni exerasïndi eskaksï kʼérati ka sapirhaticha, uétarhinchasïnga Bibliani paraksï pʼímutantskateni. Uékapiringaksïni exerani i librurhu Juchiti libru enga Bibliaeri ambe uandajka ambe enga uandapka profeta Isaiasi íri ambe [exera je uandantskuani 71].

JU JE JORHENTPINI JURHIMBIKUANI

Kurhamarhikua: ¿Ambe uétarhijki para temungurhiri ma sési irekani?

Textu: Kol 3:18, 19

Jurhimbikua: Para temungurhiri ma sési irekani, uétarhisïndi uékperakua ka respetu.

 

KURHAJCHA JE TATA DIOSÏNI KA IREKAKAJTSÏ PARA MÉNTKISÏ

Kurhamarhikua: ¿Ambe uá jarhuataani familiechani paraksï sési irekani?

Textu: Ef 5:33

Publikasioni: I foietu pájina 26 jimbo, temarhu “¿Nénaksï uá familiecha sési irekani?”, íntspeasïndi Bibliaeri konsejuechani engaksï marhuajka, jimboka arhisïnga ambe jatsiski para úni uámba, témba ka sapiicha.

KARA JE CHÁRI PRESENTASIONI

Kara je chári presentasionini úrapariani orheta anapu ejempluechani.