Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Eneru de 2017

 KRISTIANUECHERI IREKUA

Ju je kómarhijpikuani erachichani engaksï no sési kánhajka

Ju je kómarhijpikuani erachichani engaksï no sési kánhajka

Bibliarhu karakata jarhasptia eskajtsïni Satanasi no sési kámapiringa parachi no aianhpini (Jn 15:20; Jaŋ 12:17). ¿Uáchi úni ambe ma parachi jarhuataani erachichani engaksï no sési kánhajka? Jo, uákachi kómarhijpikuani. Biblia arhisïndi “kánikuamindu marhuasïndi enga ma ambakiti kʼuiripu kómarhijka Diosïni” (Snt 5:16).

¿Ambechi kurhajkuarhia kómarhikuecharhu? Kurhakuakachi Jeobani eska íntsauaka balori juchari erachichani ka eska jarhuatauaka paraksï no chéni (Isa 41:10-13). Ístuchi kómarhiaka parajtsïni gobiernuecha jurajkuni aianhpini, “parakachi jucha uáka sési irekani ka pínandikua jatsinchi” (1Ti 2:1, 2).

Engaksï Pablu ka Pedru no sési kánhapka, kristianuechaksï kómarhijpikuaspti ka úrasptiksï imecheri nombri (Uku 12:5; Ro 15:30, 31). Engachi no mítiauaka nombrichani iámindu erachicheri engaksï no sési kánhani jaka, uákachi kúnguarhikueri nombrini úrani, paisiri o nani engaksï ísï jaka.

Kara je lugarichani nani engaksï jaka erachicha engaksï no sési kánhani jaka engajtsï jimbo uéjka kómarhijpikuani.