Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Uandantaxatiksï ambakiti eianhperakua jini Ghana.

PROGRAMA PARA ÁNCHIKUARHINI TÁNGUARHIKUARHU KRISTIANUECHERI IREKUA KA AIANHPIKUA Eneru de 2017

Nénachi uá aiatspiani publikasionichani

Nénachi uá aiatspini libruni Juchiti libru enga Bibliaeri ambe uandajka ka jorhentpini Bibliaeri jorhenguarhikua ma enga últimu jurhiatikuecheri ambe uandajka. Úraa je ejempluechani parajtsï uaani chári presentasionichani.

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Jeoba kuájchakusïndi imeri iretani

Jeoba kánikua intsïmpitisti, jimbojtsïnisï xáni uáni ambe íntskujti parachi jorhenguarhini Bibliaeri ambe.

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

“Rei ma juramuati jurhimbikua jingoni”

Jesusi enga Reika, erakuauati “prínsipechani” o orhejtsïkutichani paraksï kuidariuani karichichani. Íksï, uinhaperantauati erachichani arhistakuaparini Jeobaeri ambe ka sési pʼikuastantaaparini.

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Esekiasi intsïnhaaspti kóntperatechani imeri jakajkukua jimbo

Asiriuechaksï jánguarhispti paraksï judiuecha entregarikuarhini no uarhipeparini, peru Jeoba axaspti imeri ánjilini para kuájpini Jerusalenini.

KRISTIANUECHERI IREKUA

“Oh, Jeoba, mintsikasïngakini tʼungini”

Jukaparhakuesti mintsikani Jeobani engachi sési o no sési nitamakuarhini jauaka. ¿Néna xarhataspi Esekiasi eska mintsikasïrenga Jeobani?

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Jeoba íntskusïndi uinhapikua imani enga kuataratini jaka

Engaksï águilecha újka ióni kárani no xáni jánguarhintaparini, sési xarhatasïndi na enga Jeoba íntskuajka uinhapikua imeri marhuatspirichani paraksï úni kʼéri ambe arhini.

KRISTIANUECHERI IREKUA

Ju je kómarhijpikuani erachichani engaksï no sési kánhajka

¿Ambechi uá kurhajkuarhini kómarhikuecharhu parachi jarhuataani erachichani engaksï no sési kánhajka?

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI

Jeobaeri profesiaechaksï méntkisï kumplirikuarhisïndi

Dosientu uéxurhinisï antesi de Babilonia kʼamajkunhani, Jeoba úraspti Isaiasini para uandani ambe enga xáni úkuarhipiringa ka na enga úkuarhipiringa.