Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Disiembri de 2016

 KRISTIANUECHERI IREKUA

Jorhenguarhi je néna sánderu sési aianhpeni: ju je úrani libruni “Tata Diosïri xénchperakuarhu ja je” parachi mintsitarhu niáratspeni

Jorhenguarhi je néna sánderu sési aianhpeni: ju je úrani libruni “Tata Diosïri xénchperakuarhu ja je” parachi mintsitarhu niáratspeni

ANDISÏ JUKAPARHAKUE. Kʼuiripu jatsisti para mítiani Jeobaeri juramukuechani ka kumpliriuani paraka ima jeiapanhintaaka imecheri kómarhikuani (Isa 2:3, 4). Segundu libru engachi jimbo íntspijka estudiu jindesti, Tata Diosïri xénchperakuarhu ja jeka i jarhuataasïndi paraksï exeni nénaksï marhuakuasïni Bibliaeri prinsipiuecha imecheri irekuarhu (Eb 5:14). Jatsiskachi para jánguarhintani mintsitarhu niárakuani estudiantichani paraksï mintsita jingoni mójtakuni ambe ma (Ro 6:17).

NÉNA ÚNI:

  • Sési prepararikuarhi je. Exe je ambe enga uétarhinchajka estudianti. Kurhamarhi je néna exesïni ambe engajtsï estudiarini jaka, parajtsï mítini ambe eratsisïni ka pʼikuarherani (Pr 20:5; be-S páj. 259).

  • Úraa je rekuadruechani parajtsï jarhuatani estudiantini exeni na enga xáni sésiika úraani Bibliaeri prinsipiuechani.

  • Jarhuata je estudiantini eratsini ambe úni jiáni enga Biblia no arhiaka ambe úni, peru asï cha eraku je imani jimbo (Gal 6:5).

  • Sánhani arhi je exeni sini estudianti uétarhinchasïni jarhuajperata para ísï úni eskaksï na arhijka máru Bibliaeri prinsipiuecha. Sési járhati uandakuecha jingoni pʼímarhi je eska imani uékperakua jimbo enga Jeobani jimbo pʼikuarherajka, mójtakurhiaka (Pr 27:11; Jn 14:31).