Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Agostu de 2017

 KRISTIANUECHERI IREKUA

Ju je ambakiti kualidadichani xarhataani: Balori

Ju je ambakiti kualidadichani xarhataani: Balori

¿ANDISÏ JUKAPARHAKUE?

  • Balori uétarhisïndi para aianhpeni (Uk 5:27-29, 41, 42).

  • Grani tribulasionirhuchi tsʼéjkunhaaka parachi xarhatani na xánchi balori jukaski (Mt 24:15-21).

  • Ima enga chérhijka kʼuiripuni no sési kʼamarhukusïndi (Jer 38:17-20; 39:4-7).

¿NÉNACHI UÁ ÍSÏ ÚNI?

  • Eratsintaparini na enga Jeoba salbaripka ióntki imeri iretani (Éx 14:13).

  • Kurhakuparini Jeobani eskajtsïni íntskuaka balori (Uk 4:29, 31).

  • Mintsikaparini Jeobani (Sl 118:6).

¿Ambe chésïni úni eianhpikuarhu engani jatsika para jupinani?

EXE JE BIDEUNI JU JE NO ÚNI IMANI AMBE ENGA UÁKA ÚNI ESKACHI JURAJKUAKA JEOBANI: CHÉRHINI KʼUIRIPUNI KA MÓKUANTA JE ARINI KURHAMARHIKUECHANI:

  • ¿Andisï xáni uétarhijki balori para eianhpini?

  • ¿Ambe tsimani ambe xarhatasïni Proverbios 29:25?

  • ¿Andichisï jatsi para balori xarhatani ini tiempuni?