Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Agostu de 2016

 KRISTIANUECHERI IREKUA

Jorhenguarhi je néna sánderu sési aianhpeni: jarhuata je chári estudiantichani paraksï aiakukuarheni ka itsï atakuarhini

Jorhenguarhi je néna sánderu sési aianhpeni: jarhuata je chári estudiantichani paraksï aiakukuarheni ka itsï atakuarhini

ANDISÏ JUKAPARHAKUE. Para Jeoba jeiapanhintaani imechani engaksï estudiarini jaka Bibliani, jatsistiksï para aiakukuarheni ka itsï atakuarhini (1Pe 3:21). Jeoba kuájchakusïndi imecheri jakajkukuani engaksï ísï irekajka eskaksï na aiakukuarhekia (Sl 91:1, 2). Kristianuechachi no aiakukuarheska kʼuiripuni, ánchikuarhitani o kúnguarhikuani ma, sino Jeobani. Ísï jimboksïsï estudiuecha jatsiti para niárani xénchani ka respetarini Jeobani (Ro 14:7, 8).

NÉNA ÚNI:

  • Engajtsï estudiarini jauaka, exe je ambe arhisïni informasioni Jeobaeri ambe. Exera je na enga xáni jukaparhakueka arhintani Bibliani pauani pauani ka “méntku jauenani kómarhini” Jeobani (1Te 5:17; Snt 4:8).

  • Jarhuata je estudiantini para eratsini aiakukuarheni ka itsï atakuarhini. Ístu, jarhuata je para úni máteru ambe, komueska komentarini tánguarhikuecharhu o aianguani Bibliaeri ambe besinuechani ka kompanieruechani ánchikuarhiteri. Miá je eska Jeoba no úsïnga eska nema afuersa marhuakuaka ka eska imasï jatsika para erakuni aiakukuarheni (Dt 30:19, 20).

  • Jarhuata je chári estudiuni para úni ambe enga uétarhijka para jaiapanherantani Jeobani ka para úni itsï atakuarhini (Pr 27:11). Ma repentku úkua jukasïndi jurajkuani máru úkuechani ka pʼindekuechani, ísï jimbo, úpirindi uétarhinchani jarhuajperata para nóteru májkueni jámania ka ménderueni eratsenia (Ef 4:22-24). Exera je máru artikuluechani serieri “La Biblia les cambió la vida”, enga La Atalaya jimbo uérajka.

  • Eiangu je chári estudiantini na engajtsï xáni sési pʼikuarherajka engajtsï marhuakujka Jeobani (Isa 48:17, 18).