Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Abrili de 2017

 KRISTIANUECHERI IREKUA

Ju je uinhaperantani imani enga nóteru eianhpijkia

Ju je uinhaperantani imani enga nóteru eianhpijkia

Mándani uéxurhini, uánikua kristianuecha engaksï nóteru eianhpijkia, nirasïndiksï Miántskuarhu. Nájkirukaksï imecha uénapka uirini karrerarhu enga tsípikuarhu pájpijka, chkestiksï mámaru ambe jimbo. Foietu Jehová desea que vuelva, arhisïndi máru ambe enga újka eskaksï máru chkeaka (Eb 12:1). Peru para Jeoba útasïksï kánikua jukaparhakuesti imecha engaksï nóteru eianhpijkia, jimboka Uájperi iurhiri jingoni piántaaska (Uk 20:28, Táta Diósïri Uandakua Tata Jesukristueri Aiatsperakua; 1Pe 1:18, 19). ¿Nénachi uá jarhuataani paraksï kʼuanhatsintani kúnguarhikuarhu?

Kúnguarhikuarhu anapu orhejtsïkutichaksï jánguarhintasïndi uandontskuarhikuani ka jarhuataani, ísï eska karichi eranguti ma na jánguarhintajka jirinhantaani karichichani engaksï tsïnchejka (Lu 15:4-7). I ambe xarhatasïndi na enga xáni uékpijka Jeoba (Jer 23:3, 4). Peru nóksï orhejtsïkutichajkusï uáti uinhaperantaani, iáminduechachi uáka. Ambe uéjki engachi uáka para sési kaani ka xarhatakuani xénchperakua, kánikua jaiapanherantaati Jeobani ka no ískueuati (Pr 19:17; Uk 20:35). Ísï jimbo, eratsi je néntsï uá uinhaperantani ka ísï ú je.

EXE JE BIDEUNI JU JE UINHAPERANTAANI IMECHANI ENGAKSÏ NÓTERU EIANHPIJKIA KA TÁTSEKUA EXEA JE INI KURHAMARHIKUECHANI:

  • ¿Ambe úspi Abbey enga mítipka pirenchini ma enga nóteru eianhpiengia?

  • ¿Andichisï jatsi para orhejtsïkuticha jingoni uándotskuarhini engachi eratsitini jaka jarhuatani nemani enga nóteru eianhpijkia?

  • ¿Néna prepararikuarhispi Abbey ante de ménderu nirani exeni Laurani?

  • ¿Abbey néna xarhataspi tekantskua ka uékperakua enga jarhuatani japka Laurani?

  • ¿Ambejtsïni jorhendasïni Jesusiri uandantskua enga Lukasʌ 15:8-10 jimbo jaka?

  • ¿Ambe ambakiti ambe úkuarhispi engaksï iáminduecha jánguarhintapka jarhuatani Laurani?