Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Abrili de 2017

 JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAERI | JEREMÍAS 22-24

¿Uékasïni chári mintsita mítini Jeobani?

¿Uékasïni chári mintsita mítini Jeobani?

Jeoba terokutantaspti kʼuiripuni jigusïcha jingoni

24:5

  • Ambakiti judiuecha engaksï Babilonia pánhapka, ísïsptiksï eska ambarhati jigusïcha.

24:8

  • Rei Sedekiasi ka máteru judiuecha engaksï no kurhajchapka Jeobani, ísïsptiksï komu no sési járhati jigusïcha.

¿Nénachi uá jatsini mintsita ma enga uékaaka mítini Jeobani?

24:7

  • Engachi estudiariska Jeobaeri Uandakuani ka únchi eska jima na arhijka, imajtsïni íntskuati mintsita ma parachi mítini.

  • Jatsiskachi para kaxumbikua jingoni exeni juchari mintsitani ka kénditani náki uéjki ma pʼikuarherakua o jángua enga uáka tsïjpani juchari pájperakua Jeoba jingoni.

Eratsi je: “¿Uékasïni juchiti mintsita mítini Jeobani? ¿Ambe uá para uékani ísï úni?”.