Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Abrili de 2016

 JU JE SÁNDERU AMBAKITI JORHENTPIRICHENI

Kampania para pʼímarpini kʼéri tánguarhikuarhu rejioniri

Kampania para pʼímarpini kʼéri tánguarhikuarhu rejioniri

Mándani uéxurhini, kánikua tsípikua jingonchi erokuarhini jarhasïnga kʼéri tánguarhikua rejioniri parachi jorhenguarhini Jeobaeri ambe. Jimbokachi uékasïnga eskaksï máteru kʼuiripuechajtu exeaka na enga xáni uékpitika Jeoba, jánguarhiakachi pʼímarhini xáni kʼuiripuni eskachi xáni uáka (Sl 34:8). Orhejtsïkutichaksï exeati néna sánderu sésiua para kúnguarhikua etsakuani pʼímarperakuechani.

AMBE ENGA UÉTARHIJKA EXENI

  • ¿Kániua juchiti kʼéri tánguarhikua?

  • ¿Káni uénakuarhia juchiti kúnguarhikuarhu kampania?

  • ¿Na jatinksï úkuarhia tánguarhikuecha para eianhpini?

  • ¿Ambe ka ambe jánguarhia úni kampaniarhu?

  • ¿Néchani pʼímarhiaua?

¿AMBEJTSÏ UÁ UANDANI?

Engajtsï na saludariuakia, úpiringajtsï uandani:

“Jámaxakachi pʼímarhini kʼuiripuni para ambe ma enga kánikua jukaparhakueka, ka i ambe úkuarhixati interu parhakpinirhu. Ixú arhisïndi ambe jurhiatikueua, na jandora ka nani. Uékapiringachi eskajtsïni pámbitapiringa”.

JU JE SEGUIRINI JORHENTPINI

Nájkirukachi uéjka uánikuechani pʼímarhiani kʼéri tánguarhikuarhu, jatsiskachi para jingontku jarhani parachi jarhuatani imani enga uékaaka seguirini jorhenguarhini.

Sábadu ka dominguechani, uákajtsï aiatspini rebistani pʼímarperakua jingoni.