Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Programa para ánchikuarhini tánguarhikuarhu Kristianuecheri Irekua ka Aianhpikua  |  Abrili de 2016

JUKAPARHAKUA AMBE BIBLIAER | JOB 28-32

Jobu ambakiti ejemplu máesti jimboka no méni jurajkuspka Jeobani

Jobu ambakiti ejemplu máesti jimboka no méni jurajkuspka Jeobani

Jobu eratsetixapti kurhajchaani Jeobaeri juramukuechani

31:1

  • Pʼíngukuarhisïrendi para no no sési ambe exeni ka témbantkusï xarhatakupti uékperakua.

Jobu ambakiti ejemplu máesti de na enga káuenga máteruechani

31:13-15

  • Kaxumbitispti, jurhimbiti ka pʼamojpiti. Sési kaasïrendi iáminduechani no kuenta úparini na xánksï jatsikuarhispi o mítikateni.

Jobu intsïmpitispti, no imajku uandanhiakuarhesïrendi

31:16-19

  • Sési kámpisïrendi ka jarhuatasïrendi imechani engaksï uétarhinchaenga.