Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

“Tata Diosïri xénchperakuarhu ja je”

 APENDISI

¿Káni jatsiski para pirenchi ma ójtsïkuarhini, ka andi?

¿Káni jatsiski para pirenchi ma ójtsïkuarhini, ka andi?

Tata Diosïni jimbo, Pablu karasti eskaksï ménisï pirenchicha jatsiska para ójtsïkuarhini engaksï marhuakuani jauaka Jeobani. ¿Kánksï jatsiski para ísï úni ka andi? Ju exeni ambe enga apostuli Pablu karapka ixú 1 Korintu 11:3-16, parachi exeni máru ambe enga jarhuatauaka pirenchichani parakaksï méntkisï uáka imani ambe enga sési pʼikuastaaka Jeobani. Pablu tanimu amberi uandasïndi engachi jatsika para exeni: 1) ambe enga úni jauaka enga jimbo uétarhiaka eska ójtsïkuarhiaka; 2) nani enga úni jauaka, ka 3) andisï jatsi para i ambe úni.

 Ambe enga úni jauaka. Pablu tsimani ambe uandaspti: kómarhini jarhani ka uandajtsïkpini jarhani (bersikuluecha 4, 5). Eskachi na mítikia, kómarhini jindesti ma ambe engachi jimbo marhuakujka Jeobani; ka enga arhijka uandajtsïkpini, iásï arhikuekasïndi Bibliaeri ambe jorhentpini engaksï Jeobaeri marhuaricha újka. Jimajkani, ¿arhikuekaxapi Pablu eskaksï pirenchicha jatsiska para ójtsikuarhini méntkisï engaksï kómarhini jauaka o engaksï Bibliaeri ambe jorhentpini jauaka? Nómbe, sánderu sési, ixusï inchajti ima enga jindeka: nani engaksï úni jauaka indeni ambe.

Nani enga úni jauaka. Apostuli Pablu tsimani ambe uandasïndi: familiarhu ka kúnguarhikuarhu. Ima i ambe karasti: “Achati uarhiitiri [orhejtsïkutisti] [...] nákinterku ma uarhiiti enga kómarhiaka o uandajtsïkpini no ójtsïtini, ístu kʼuratsetakuarhisïndi” (bersikuluecha 35). Familiarhu, Jeoba uaxastatixati eska achati jindeska orhejtsïkuti uarhiitiri. Ísï jimbo, ¿ambe úkuarhia enga pirenchi úska ambe enga Jeoba uandakia eska jatsiska para achati úni? Eska uáka kʼuratsetani imeri orhejtsïkutini enga no jiókuarhiska uámberi juramukuani. Ju je máru ejempluechani exeani. Pirenchi, uámba jingoni jarhasïndi o jima no iauani jarhasti enga uáka kurhaani o exeni, ka jatsisti para Bibliaeri ambe jorhendani nemani. Jimboka respetarisïnga uámberi juramukuani, jatsisti para ójtsïni. Ka májkuenisti enga ima itsï atakuarhitini jauaka o nómbe, jimboka ima orhejtsïkutiska imeri familiarhu. * ¿Ka enga pirenchi ma jatsiaka para kómarhini o jorhentpini, ka jima jarhani uájpa ma enga itsï atakuarhikia? Nájkiruka ima no jindeeka imeri orhejtsïkuti, pirenchi jatsisti para ójtsïni. ¿Andi? Jimboka respetarisïnga juramukuani engaksï intsïnhaka tatakecha kúnguarhikuarhu engaksï itsï atakuarhikia.

Pablu uandasïndi máteru nani enga jatsika para i ambe úkuarhini, kúnguarhikuarhu, enga i ambe uandajka: “Enga nema jaka enga afuersasi uékajka eska ísïuaka, juchaksïni jurhimbitku arhisïnga eska jucha no jatsiska xásï pʼindekua ka níjtu Diosïri tánguarhikuecha” (bersikulu 16). Para kúnguarhikuani orhejtsïkuni,  Jeoba erachichani péraasti engaksï itsï atakuarhikia (1 Timoteo 2:11-14; Ebreu 13:17). Ima uandasïndi eskaksï tatakechajkuksïsï erakunhaaka paraksï orhejtsïkutiini ka orhejtsïkuticheri jarhuajpirini, ka paraksï kuidadu páni Imeri karichichani (1 Pedru 5:1, 2). Peru ménisï uétarhisïndi eska pirenchi ma uáka ambe ma enga jatsika para erachi ma úni, enga itsï atakuarhikia ka enga jánhastiika. Ari jindesti ejemplu ma, jamberi uétarhiati eska pirenchi ma uáka tánguarhikua para uérani eianhpini, jimboka no ma erachi jarhaska. * I tánguarhikua jindesti ambe ma enga kúnguarhikua uaxastaka, ka enga erachi ma jatsipiringa para úni. Ka májkueni jatsisti para úkuarhini enga pirenchi ma jatsika para estudiu ma íntspini enga uaxastakata jauakia, ka enga jima jauaka erachi ma enga itsï atakuarhikia. Jimbosï pirenchi jatsiti para ójtsïkuarhini, jimboka jiókuarhisïnga eska úxaka ambe ma enga erachi ma jatsika para úni.

Peru pirenchi no jatsisti para ójtsïkuarhini enga uánikua máteru ambe úni jauaka Tata Diosïri ánchikuarhitarhu. Para komentariuechani íntspiani kúnguarhikuarhu, para nirani eianhpini kʼumanchikuecharhu (nájtuka uámba jingoni niuaka, o máteru erachi jingoni enga itsï atakuarhikia) ka enga kómarhiaka o jorhendaani uájpechani engaksï nótki itsï atakuarhijka, peru enga uámba no jima jauaka. Peru, ¿ambe uá enga jauaka ambe ma ka ima no jánhaskani ambe úni? Orheta, jatsisti para sánderu iatsitakuarhu exeni indeni ambe. * Peru enga útasï pirenchi no seguru jauaka, ka konsiensia pʼikuastani jarhani, no no sési uáti enga ójtsïkuarhiska ísï eska pirenchi enga ini foturhu xarharajka.

 Andisï jatsi para i ambe úni. Bersikulu 10 jimbo exentasïngachi tsimani ambe enga jarhuataaka pirenchini para úni indeni ambe: “Uétarhisïndi eska uarhiiti ójtsïaka para xarhatani eska juramuminhasïnga, ka para sési exenhani ánjilichani japarini”. Ma ambe jimbo jindesti ini uandakuechani jimbo “para xarhatani eska juramuminhasïnga”. ¿Ambechi kurhangusïni ini uandakuechani jingoni? Takusï enga pirenchi éjpurhu pájka para ójtsïni, jindesti ambe ma enga xarhatajka eska jiókuarhisïnga eska Jeoba juramukua íntskuaska kúnguarhikuarhu erachichani engaksï itsï atakuarhikia. Ísï jimbo, i ambe jindesti ambe enga jimbo pirenchi újka xarhatani na enga xáni uékajka Jeobani ka eska uékasïnga marhuakuni. ¿Ka nákiski máteru ambe enga jimbo jatsika para i ambe úni? Seguni eska na uandajka inde mísmu bersikulu, “ánjilicha” jimbo. Peru, ¿ambe jimbo uá marhuakuni ini xáni uinhapiti espirituechani engaksï pirenchicha ójtsïkuarhijka?

Ánjilichaksï méntku exeni jarhasïndi ambe engaksï úni jarhajka imecha engaksï Jeobaeri kúnguarhikuarhu jaka, xáni Echerirhu ka auandarhu, ka jingontkuksï jarhasïndi para exeni na engaksï i xarhatajka respetu Jeobaeri juramukua jimbo. Ka kánikua marhuakuasïndi engaksï exejka na engaksï kurhajchajka Jeobani kʼuiripu pekadoricha. Jimbokaksï i espirituechajtu jatsiska para xarhatani eskaksï respetarisïnga na enga uaxastaka Jeoba juramukuani, ma ambe engaksï no iáminduecha úka ióntki (Judasʌ 6). Ini jurhiatikuechani jimbo, ambakiti ejempluksï ma intsïnhasïndi méntkisï enga pirenchi ma jandiajku erakujka respetarini juramukuani erachiri ma enga itsï atakuarhikia, nájtuka pirenchi sánderu ambe mítiaka, jánhaskani o eratsikua jukani. Ka sánderu ambeksï jorhenguarhisïndi enga pirenchi máejka enga erakukateka para auandarhu nirani. ¿Andi? Jimboka sánderu orhepatini, pirenchi ima grupu jingoniuati engaksï erensia pʼiuaka tata Jesukristu jingoni, ka engaksï imani jingoni juramuaka auandarhu, ka jimboka ícheri ánchikuarhita sánderu kʼériuaka eska ánjilicheri. Eskachi na exejka, i pirenchichaksï kʼéri kóntperata ma jatsisti. Engaksï méntkisï sési marhuajka ka jiókuarhinksï na enga uaxastaka Jeoba juramukuani, jorhendaasïndiksï uánikua miioni ánjilichani, na engaksï jatsika imecha para kaxumbitiini ka na engaksï jatsika para kurhandini.

^ párr. 2 Pirenchi no kómarhisïndi uámberi orhepatini enga Jeobaeri testigueka, solu jiáni enga meru no uáka máteru ambe úkuarhini, enga uámba nóteru uákia uandani pʼamenchakua ma jimbo.

^ párr. 3 Pirenchi no jatsisti para ójtsïkuarhini enga estudiu ma uáka imani jingoni enga uérajkia eianhpini peru enga nótki itsï atakuarhijka, ka enga no uámbeuaka.

^ párr. 1 Parajtsï sánderu mítini, exe je La Atalaya 15 de febrerueri de 2015, páj. 30, La Atalaya 15 de juliueri de 2002, páj. 26, 27 ka 15 de juliueri de 1977, páj. 445-448.