Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Kurhajcha je Tata Diosïni ka irekakajtsï para méntkisï

 PARTI 6

¿Ambechi jorhenguarhisïni Dilubiueri ambe?

¿Ambechi jorhenguarhisïni Dilubiueri ambe?

Tata Diosï uándikuaspti no sési úrichani, ka kuájchakuspti Noeni ka imeri familiani (Génesis 7:11, 12, 23)

Kuarenta jurhiatikua ka kuarenta chúrikua uinhamu janispti, ka itsï iámu Echerini ójchakuraspti. Ka iámindu no sési úrichaksï uarhispti.

Ánjili no kurhandicha, jurajkuasptiksï imecheri kuerpuechani ka demoniuksï úkuarhispti.

Imechajkuksï tsípiti pakaraspti engaksï arkarhu inchapka. Ka nájkirukaksï ícha tátsekua uarhipka, Tata Diosï tsítantauati parakaksï uáka irekani para méntkisï.

 Jeoba ménderu kʼamajkuauati no sési úrichani, ka kuájchakuauati sési úrichani (Mateu 24:37-39)

Satanasi ka imeri demoniuecha, útasïksï támu ísï jánhastaaxati kʼuiripuechani.

Ísï eska Noeri jurhiatikuechani jimbo, iásï uánikua kʼuiripu no uékasïndi kurhajchani Jeobani. Jeoba, no ióni jimbo kʼamajkuauati iámu no sési úrichani (2 Pedru 2:5, 6).

Iásï, máruksï ísïsti eska Noe, úsïndiksï ambe enga Tata Diosï uéjka, jo, Jeobaeri testiguechestiksï.

PARAJTSÏ SÁNDERU MÍTINI

AMBAKITI AMBE ENGA TATA DIOSÏRIKA

¿Nénajtsï uá mítintani religioni jurhimbitini?

¿Májku religioni jarhaski enga jurhimbitika? Exe je iúmu ambe para mítintani religioni jurhimbitini.