Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Jorhendaa je chári sapiichani

 JORHENGUARHIKUA 9

Jeremiasi méntkisï uandantasti Jeobaeri ambe

Jeremiasi méntkisï uandantasti Jeobaeri ambe

¿Andisï kʼuiripu ikiakuni jaki, Jeremiasini?

Jeoba úspti eskaksï pʼínhantapiringa Jeremiasini posurhu

Engachi uandantajka Jeobaeri ambe, máruksï ikiasïndi ka máteruechajtsïni teresmarhuni. I ambejtsïni no sési pʼikuastasïndi, ¿no ísïski? Jamberichi eratsijka: “Nóteruni uandantaakia Jeobaeri ambe”. ¿Niáraskiri ménisï ísï pʼikuarherani?... Biblia uandasïndi achamasïri ma enga kánikua uékenga Jeobani, ka enga niárapka kasi nóteru uandantania imeri ambe. Jeremiasi arhinhasïrendi. Ju exeni ambe úkuarhinchaspi.

Enga Jeremiasi tumbipka, Jeoba arhispti eska uandantapiringa ambe ma enga jukaparhakuepka. Jatsispti para arhini kʼuiripuni eskaksï nóteru no sési jásï ambe úpiringa. Úkua jukaspti ísï úni, jimbosï Jeremiasi chépti. Jimbosï arhipti Jeobani: “Jukarini sapichueska ka no mítiska ambe  arhiani”. Peru Jeoba arhispti: “Asï ché, jíkini jarhuataaka”.

Jimajkani Jeremiasi úndaspti arhini iretani: “Engajtsï no mójtakurhiska, kastigarinhaakajtsï”. ¿Kasuksï úkuspi?... Nómbe, máruksï teresmarhuspti ka máteruechaksï kánikua ikiakuspti. ¡Máruksï uékaspti jamberi uándikuni! ¿Nari exesïni eska pʼikuarheraspka Jeremiasi?... Kánikua chéspti, ka uandaspti: “Nóteruni uékasïngia Jeobaeri ambe uandantani”. Peru ¿merusï uandani japi? ¿Meru nóteru uandantaspia Jeobaeri ambe?... No ísï úspti. Jeremiasi kánikua uékasïrendi Jeobani, jimbosï no úpti no uandantani imeri ambe. Jánguarhintaspti, jimbosï Jeoba kuájchakupti imeri enemiguecha jingoni.

Ma uelta, achatichaksï máru kʼéri posurhu ma uékanhaspti. Jeremiasi inchamixapti posurhu ka ístu no jatsispti tʼirekua ni itsï. ¡Íksï uékasïrendi eska Jeremiasi uarhipiringa! Peru, ¿uarhispi Jeremiasi? Nómbe, jimboka Jeoba úspka eskaksï pʼínhantapiringa.

Ini uandantskuarhu, exeskachia eska Jeremiasi méntkisï uandantaska Jeobaeri ambe, nájkiruka ménisï chépka. ¿Amberi uá jorhenguarhini íri ejemplu jingoni?... Eskaksï jamberi jauaka máru engaksïni ikiachiaka oksïni teresmarhuni engari Tata Diosïri ambe uandantaaka. O jamberiri kʼuratsiaka o chéni. Peru méntkisï uandanta Jeobaeri ambe. Miá eskakini ima méntkisï jarhuataaka, ísï eska Jeremiasini.

JU JE EXENI BIBLIARHU:

  • Jeremías 1:4-8; 20:7-9; 26:8-19, 24; 38:6-13