Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

¿Uájtsï cha ambe enga Jeoba uékajka?

¿Uájtsï cha ambe enga Jeoba uékajka?

Diosmeiamukuaksïni arhisïnga, jimbokajtsï arhutaska tiempuni parajtsï arhintani ini foietuni, ka jimbokajtsï jorhenguarhiskia ambe engachi újka ka na enga ánchikuarhijka juchari kúnguarhikua. Erokasïngachi eskaksïni i foietu jarhuataka mítini eska iásï, juchajkuchisï úni jaka ambe enga Jeoba uékajka. Pʼímarhisïngaksïni parajtsï seguirini jarhani jorhenguarhini Jeobaeri ambe. Uandontskuarhiku je chári familiani ka chári amiguechani ambe engajtsï jorhenguarhini jaka ka asï kuerata je tánguarhini juchantsïni jingoni (Ebreu 10:23-25).

Engajtsï sánderu jorhenguarhiaka Jeobaeri ambe, sánderujtsï exeaka na engaksïni ima xáni uékajka. Mítiparini i ambe, chájtujtsï jorhenguarhiaka uékani imani (1 Juanu 4:8-10, 19). Peru ¿nénajtsï uá pauani pauani xarhatani chári irekuarhu eskajtsï uékasïnga Jeobani? ¿Andisï sési jaki kurhajchaani imeri juramukuechani engaksï juchari jángueri ambe uandajka? ¿Ambeksïni jarhuataa parajtsï cha, ísï eska jucha, uékani úni ambe enga Jeoba uandajka? Ima engaksïni jorhendani jaka Bibliaeri ambe, jarhuataatiksïni parajtsï cha mítiani ini mókuntskuechani ka paraksïni “[Tata] Diosï méntku jauenaaka uékani” chánksïni ka chári familiani ka parajtsï intsïnhani “kóntperatani enga jindeeka [...] tsípikua [para] méntkisï” (Judasʌ 21).

Iámu mintsita jingonksïni pʼímarhisïnga parajtsï no méni jurajkuni Jeobani. Kánikuaksïni jarhuatati jorhenguarhini Bibliaeri ambe ini libruni jingoni.