Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

¿Néksï úxaki iásï ambe enga Jeoba uékajka?

 JORHENGUARHIKUA 6

¿Nénajtsïni marhuachisïni tánguarhini juchari erachichani jingoni?

¿Nénajtsïni marhuachisïni tánguarhini juchari erachichani jingoni?

Madagascar

Noruega

Líbano

Italia

Jeobaeri testiguecha, nochi méni kueratasïnga tánguarhikuecharhu nájkiruka uétarhiaka juátarhu ísï xanharani o nájkiruka uinhamu janini jauaka. ¿Andichisï xáni jánguarhintajki tánguarhini juchari erachichani jingoni nájkirukachi no sési nitamakuarhini jauaka, o nájkirukachi kuataratini jauaka jimbokachi chúskutaska ánchikuarhini?

Sésichi pʼikuarherasïnga. Apostuli Pablu uandaspti eska uétarhisïrenga nirani tánguarhikuecharhu, jimbosï karapti: “Ka jaue jirinhatsperantani modu nani engaksï na uáka jarhuajperani” (Ebreu 10:24). Jirinhatsperantani, arhikuekasïndi “kánikua sési exeni ambe ma”. Ixú apostuli Pablu uandaxapti eskachi jánguarhintapiringa sési mítperani ka eskachi uandanhiapiringa máteruechani jimbo. Engachi mítiajka máteru erachichani, mítisïngachi eskajtsïni uáka jarhuatani parachi úni orhepani uérakuani uandanhiatechani, jimbokaksï imechajtu ménichanisï no sési nitamakuarhisïnga ísï eska jucha.

Úsïndi eskachi ambarhati amiguechani jatsiauaka. Iámindu engachi nirajka tánguarhikuecharhu, ambakiti amigueskachi. Ménichanisïjtuchi tánguarhisïnga para máteru ambe úni engajtsïni ístu sési pʼikuastajka. ¿Nénajtsïni marhuachisïni ísï tánguarhini? Jarhuatasïndijtsïni parachi jukaparharaani erachichani, ka parachi sánderu uékperani. Ka engaksï juchari erachicha no sési nitamakuarhini jarhajka, sóntkuchi nirasïnga jarhuataani jimbokaksï juchari amigueska (Proverbios 17:17). Enga jucha jánguarhintajka sési pájperani erachichani jingoni, xarhatasïngachi eskachi uékasïnga jarhuajperani iáminduechani jingoni (1 Korintu 12:25, 26).

Pʼímarhisïngaksïni parajtsï erakuani amiguechani engaksï úni jaka ambe enga Tata Diosï uékajka. Jeobaeri testiguechaksï i jarhati amiguesti. Asï jurajku je eskaksïni ambe ma ójkutaaka para cha no úni tánguarhini juchantsïni jingoni.

  • ¿Andisï xáni jukaparhakue tánguarhini juchari erachichani jingoni?

  • ¿Kántsï uékapirini mítini juchari kúnguarhikuani?

PARAJTSÏ SÁNDERU MÍTINI

TÁNGUARHIKUECHA

¿Nénaksï úkuarhisïni Jeobaeri testiguecheri tánguarhikuecha?

Exe je na engaksï úkuarhijka juchari tánguarhikuecha.