Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

¿Néksï úxaki iásï ambe enga Jeoba uékajka?

 JORHENGUARHIKUA 16

¿Ambe ánchikuarhitaksï úsïni orhejtsïkuticheri jarhuajpiricha?

¿Ambe ánchikuarhitaksï úsïni orhejtsïkuticheri jarhuajpiricha?

Myanmar

Arhijtsïkperata kúnguarhikuarhu

Tánguarhikua para nirani aianhpini

Sési jántskantaxati Kʼumanchikua Reinuerini

Biblia uandasïndi eskaksï tsimani grupuecheska engaksï kúnguarhikuani orhekupajka: “orhejtsïkuticha ka orhejtsïkuticheri jarhuajpiricha” (Filipenses 1:1, NM). Mándani kúnguarhikuarhu, jarhasïndiksï máru erachicha engaksï orhejtsïkuticheri jarhuajpiricheka. Peru ¿nénajtsïni jarhuatasïni ícha?

Jarhuatasïndiksï iámindu orhejtsïkutichani. Orhejtsïkuticheri jarhuajpirichaksï kánikua mintsikasïndi Jeobani, mintsinharhikuesïndiksï ka jánguarhintasïndiksï sési ánchikuarhini. Máruksï tumbisïndi ka máteruechaksï jatirisïndia. Íksï uásïndi ánchikuarhitechani engaksï kúnguarhikuarhu uétarhijka, ka jukaparhakuesti ícheri ánchikuarhita. Ícheri ánchikuarhita jimbo, orhejtsïkutichaksï úsïndi úni imecheri ánchikuarhitani enga jindeka jorhentpini ka uinhaperaantani erachichani.

Úsïndiksï máru ambe enga kúnguarhikuarhu uétarhijka. Máru orhejtsïkuticheri jarhuajpiricha, eroaasïndiksï imechani engaksï nirajka tánguarhikuarhu ka jirinhakuasïndiksï nani uaxakani. Máteruechaksï jarhuajpesïndi sonidurhu, takukatechanksï íntspeasïndi, miiuntasïndiksï tuminani ka arhiasïndiksï erachichani nani engaksï eianhpiaka. Ístu, jarhuajpisïndiksï sési jántskantani Kʼumanchikua Reinuerini ka méni, orhejtsïkutichaksï arhiasïndi eskaksï jarhuatauaka imani erachichani engaksï tʼarhepikia. Íksï tsípekua jingoni úsïndi ambe engaksï úranhajka, ka jimboksïsï iámindu erachicha kánikua respetariuajti (1 Timoteo 3:13).

Xarhatasïndiksï eskaksï ambakiti kristianueska. Orhejtsïkuticheri jarhuajpirichaksï erakunhasïndi jimbokaksï ísï irekasïnga eska Biblia na uandajka. Engaksï arhijtsïkperata ma nitamatarajka kúnguarhikuarhu, kánikuaksï uinhaperantasïndi juchari jakajkukuani, engachi exeajka na engaksï tsípekua jingoni nirajka aianhpini, úsïndi eskachi juchajtu tsitiaka aianhpini, ka engachi exeajka eskaksï tsitisïnga jarhuataani orhejtsïkutichani, úsïndi eska jucha sési pʼikuarheraaka ka eskachi jánguarhintaaka sési pájperani iáminduechani jingoni (Efesu 4:16). Sánderu orhepatini, íchajtuksï úsïndi orhejtsïkuti úkuarhini.

  • ¿Na jásï kʼuiripuesïnksï orhejtsïkuticheri jarhuajpiricha?

  • ¿Ambeksï úsïni orhejtsïkuticheri jarhuajpiricha paraka iámindu ambe sési jauaka kúnguarhikuarhu?