Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

 JORHENGUARHIKUA 9

¿Nénajtsï uá sánderu sési prepararikuarini para tánguarhikuecharhu?

¿Nénajtsï uá sánderu sési prepararikuarini para tánguarhikuecharhu?

Camboya

Ucrania

Engajtsï jorhenguarhini jaka Bibliaeri ambe Jeobaeri testiguni ma jingoni, seguruchi jarhaska eskajtsï sési prepararikuarisïnga imani ambe jingoni engajtsï mándani semani exejka. Parajtsï sánderu kókuani mítini ambe enga Biblia uandajka, ístu uétarhisïndi májkueni úni tánguarhikuechani jingoni. Peru parajtsï úni méntkisï sési prepararikuarini, uétarhisïndi programa ma jatsini.

Eratsinta je nani ka na jatintsï uá prepararikuarini. ¿Na jatintsï uá sánderu sési prepararikuarini? ¿Xarhintku, ante de uénantsï ánchikuarhini, o chúrikua, engaksï chári sapicha kʼuíakia? Engajtsï no kánikua tiempu jatsiaka, uákajtsï eratsintani na xántsï tiempu úra parajtsï prepararikuarini, ka asï jurajku je eskaksïni ambe ma ójkutaaka parajtsï no prepararikuarini. Jirinha je nani engajtsï uáka sési prepararikuarini, páta je radiuni, telebisionini ka telefununi. Engajtsï uénaaka prepararikuarini, kómarhi je Jeobani parajtsï mirikurhiani uandanhiatechani ka parajtsï Tata Diosïri Karakatanku eratsini jarhani (Filipusʌ 4:6, 7).

Kuirunharhikua je uandakuechani engaksï sánderu jukaparhakueka ka listu ja je parajtsï mókuntskua ma íntspini. Exe je orheta ambesï jorhentpejki iámu tema. Exe je títuluni, exe je na engaksï subtemecha újka eskachi kurhanguaka temani, exea je dibujuechani, ka arhianta je kurhamarhikuechani engaksï jindeka para miántskua ma úni, jimbokaksï i jindeska engajtsïni arhijka ambechisï jorhenguarhia indeni tema jimbo. Tátsekua, arhianta je párrafuechani, ka jánguarhi je exeantani mándani párrafurhu anapu mókuntskuechani. Jirinhaanta je Bibliarhu textuechani, ka jánguarhinta je exeni nénaksï xarhatasïni inde textuecha eska Bibliarhu pʼitakateska tema engajtsï jorhenguarhini jaka (Ukuecha 17:11). Engajtsï exentaakia mókuntskuani, kuirunharhiku je o ístu kuirunharhikua je uandakuechani engaksïni jarhuataaka miántani mókuntskuani. Ka tánguarhikuarhu, uákajtsï jájki tarhatani ka mókuntskua ma íntspeni chári uandakuechani jingoni.

Exeparini ambe engajtsï jorhenguarhiaka mándani semana tánguarhikuecharhu, uákajtsï sánderu jánhaskani ambe enga Biblia jorhentpejka (Mateu 13:51, 52).

  • ¿Nénajtsï uá programa ma úni, parajtsï sési prepararikuarini tánguarhikuechani jingoni?

  • ¿Nénajtsï uá prepararikuarini parajtsï mókuntskua ma íntspeni tánguarhikuecharhu?