Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

¿Néksï úxaki iásï ambe enga Jeoba uékajka?

¿Ambe uékasïni úni Tata Diosï?

¿Ambe uékasïni úni Tata Diosï?

Tata Diosï uékasïndi eskachi sési irekaaka ka tsípikua jingoni paraisu ma jimbo ixú echerirhu.

Perujtsï úpiringa uandani: “¿Néna úkuarhia i ambe?”. Biblia uandasïndi eska Tata Diosïri Reinusï uáka i ambe. Tata Kueraajpiri uékasïndi eska iáminduecha mítiaaka ini Reinueri ambe ka imeri ambe enga Jeoba uékajka úni para kʼuiripuecha (Salmo 37:11, 29; Isaías 9:7).

Tata Diosï uékasïndi eskajtsïni sési nicheaka.

Ísï eska táti ma na uékajka eska uájpechani sési nikuauaka, juchari Táti Jeoba, ístu uékasïndi eskachi tsípikua jingoni irekaaka para méntkisï (Isaías 48:17, 18). Tata Diosï aiatspesïndi, “ima enga újka eska Diosï na uékajka méntkisï irekaati” (1 Juanu 2:17).

Jeoba uékasïndi eskachi imeri xanharuecharhu jámaaka.

Biblia uandasïndi eskajtsïni Tata Kueraajpiri uékasïnga arhistachini “imeri xanharuechani” parachi “jámani eska ima na uékajka” (Isaías 2:2, 3). Jeoba kúnguarhikua ma jatsisti “engaksï imeri nombri jimbo jinde[eka] imeri kʼuiripuecha” paraka Parhakpinirhu mítinhaaka ambesï uékajki úni Jeoba (Ukuecha 15:14).

Tata Diosï uékasïndi eskachi iámindu márku kómarhiaka.

Jurhimbiti religioni no arhukuasïndi kʼuiripuechani, sánderu sési úsïndi eskaksï uékperaaka (Juanu 13:35). ¿Néksï jorhendaaxaki kʼuiripuechani iámu parhakpinirhu parakaksï márku marhuakuaka Tata Diosïni? Uákajtsï exeni mókuntskuani ini foieturhu.