“Imechani enga Diosï kúndaaka, asï nema jáme jarhangutaani.” (Markusʌ 10:9)

Jeoba uékasïndi eskachi no méni jurajpiaka ka mintsinharhikuenchi (Salmo 31:23). I ambe kánikua jukaparhakuesti temungurhirikuarhu, jimboka enga nema enganiarpiaka no jauati mintsinharperakua. Ka paraka uékperakua kʼéaka uétarhisïndi mintsikperani.

Iásï, úkua jukasti parakaksï temungurhiricha no jurajperaaka. Para kuájchakuni chári temungurhirikuani, jatsiskajtsï para tsimani ambe úni.

 1 JUKAPARHARA JE CHÁRI TEMUNGURHIRIKUANI

AMBE ENGA BIBLIA UANDAJKA: Eraku je ambe enga sánderu jukaparhakueka (Filipusʌ 1:10). Ma ambe enga sánderu jukaparhakueka para cha jindesti chári temungurhirikua. Uétarhisïndi eskajtsï orheta peeraka.

Jeoba uékasïndi eska cha, chári uarhiitini o achatintku exenchaaka ka májku kʼérijtsï tsípikuarhini (Eclesiastés 9:9). Ima uandasïndi eskajtsï no méni jatsiska para ísku exeni chári uarhiitini o achatini, sino jirinhani néna úni sési pʼikuastani (1 Korintu 10:24). Eska chári achati o uarhiiti pʼikuarheraaka eskajtsï uétarhinchasïnga ka jukaparharantsï.

AMBE ENGAJTSÏ UÁKA ÚNI:

  • Arhuta je tiempu parajtsï márku jarhani

  • Asï chári ambejku eratsi je, sino tsimaraniri

 2 KUÁJCHAKU JE CHÁRI MINTSITANI

AMBE ENGA BIBLIA UANDAJKA: “Eska nákinterku nema enga eratiaka ma uarhiitini ísku ambe eratsiparini, ísku jándi úkuarhisïngia imani jingoni imeri mintsitarhu” (Mateu 5:28). Enga nema seguiriaka ikichakueni jásï ambe eratsini, sáno ísïsïndi eska enganiarini jarhani témbani o uámbani.

Jeoba uandasïndi eska uétarhisïnga kuájchakuni mintsitani (Proverbios 4:23; Jeremías 17:9). Para ísï úni, jingontku jáma je imani ambe jingoni engajtsï exejka (Mateo 5:29, 30, TNM). Májkueni ú je eska Jobu, enga pakatperakua ma úpka imeri éskuecha jingoni, para no exeni ka tsitini máteru uarhiitini (Job 31:1). Asï méni exe je pornografia. Ka asï méni jurajku je eskajtsï ambe ma pʼikuarheraaka máteru nema jimbo enga no chári uarhiiti o achatiuaka.

AMBE ENGAJTSÏ UÁKA ÚNI:

  • Xarhatakua je máteruechani eskajtsï kʼéri kompromisu ma jatsiska chári uarhiiti o achati jingoni

  • Respetari je ambe enga pʼikuarherajka chári uarhiiti o achati ka jurajku je náki uéjki pájperakua ma enga no sési pʼikuastaaka chári achatini o uarhiitini