Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

¿Ambemindusï jorhentpejki Biblia?

 APENDISI

¿Sési jaki uántani kʼuínchikuechani?

¿Sési jaki uántani kʼuínchikuechani?

IMA kʼuínchikuecha engaksï relijioniri anapueka ka engaksï no relijionirhu anapueka, enga uánikua paisicharhu únhajka, nóksï Bibliarhu pʼitakatesti. Jiájkanksï ¿nani uéraski? Engajtsï uáka nirani bibliotekarhu ma, exeakajtsï libruechani engaksï mámaru ambe uandajka kʼuínchikuecheri enga meru pʼindenhaka únhantani chári iretarhu. Exe je máru ejempluechani.

Semana Santa. Nájkiruka uandanhajka eska jindeska para Jesusiri uarhikua ka imeri tsíntskuani miántani, uánikua pʼindekuechani jataasti engaksï no jurhimbiti relijioniri anapueka, ma ejemplu jindesti uanopikuecha. Libru ma enga arhinhajka Las Grandes Religiones Ilustradas, uandasïndi eska uánikua uéxurhini ante de tata Jesukristu jurhani, babiloniuechaksï “imecheri diosï úkatechanksï kʼéri exeasïrendi [...]. Sésiksï xukutantaasïrendi ka uekajchakuechanksï jatsikuasïrendi ka pulsera ka aniiu ambe; ambakiti jatakuechanksï jimbo jatsiasïrendi ka uanopetaasïrendiksï”.

 Aniu Nuebu. Mándani paisirhu, mámaru jásï únhantasïndi kʼuínchikua engaksï Aniu Nuebu arhijka. Exe je nani uéraski inde kʼuínchikua: “Roma anapu rei Juliu Sésari uaxastasti Aniu Nuebuni 1 de eneruni uéxurhini 46 jimbo ante de Jesusi andajpenuni. Romanuechaksï Janoni míndakuspti ini jurhiatikuani, enga jindepka diosï puertecheri ka uénakuecheri. Inde kutsï eneru [latini jimbo, Januarius] Janoni jimbosï ísï arhinhajti, Jano tsimani kánharhikuechani jukaaspti: ma enga tátsepani ísï eraauenga ka máteru orhepatini ísï” (The World Book Encyclopedia). Ísï jimbo, pʼindekua para Aniu Nuebu kʼuínchini, relijioni no jurhimbitirhu uérasti.

Noche de Brujas (Halloween). Máru pʼindekuecha engaksï Halloween anapueka “druidaecheri pʼindekua ma jimbo uérasti [ióntki anapu saserdoti seltecha] engaksï irekapka ante de Jesukristu jurhani. Seltechaksï kʼuínchikua úkuantaasïrendi tsimani diosïchani engaksï sánderu jukaparharaauenga: diosï Jurhiateri ka diosï uarhiricheri [...]. Diosï uarhiricheri 1 de nobiembrini jimboksï úkuntasïrendi, ka i jurhiatikua uénasïrendi Jimbanhi Uéxurhini para seltecha. Ka uarhiricheri kʼuínchikua sánhani arhisti inchaakuni kristianuecheri pʼindekuecharhu” (The Encyclopedia Americana).

Uarhiricheri jurhiatikua. Libru ma uandasïndi: “Máru jakajkukuecha engaksï meru jakajkunhajka Uarhiricheri Jurhiatikueri ambe, no jurhimbiti relijionirhuksï uérasti ka nóteru miánhasïndi káni uénaski” (La edición de 1910 de The Encyclopædia Britannica).

Máteru kʼuínchikuecha. Nochi uáka uandani iámindu kʼuínchikuecheri engaksï iámu parhakpinirhu únhajka. Peru, Jeoba no ma kʼuínchikua jaiapanhintasïndi enga jindeuaka para kʼuiripu ma o kʼuiripueri kúnguarhikua ma kʼéri exenhani (Jeremías 17:5-7; Ukuecha 10:25, 26). Mítini nani uéraski relijionirhu anapu kʼuínchikua ma, jarhuauatiksïni exeni, jaiapanhintasïni Jeoba o nómbe (Isaías 52:11; Jaŋaskuecha [Apocalipsis] 18:4). Kapitulu 16 jimbo, exeskachia ambe enga Biblia uandajka, ka engaksïni jarhuataaka mítini néna exesïni Tata Diosï enga jucha jámaaka kʼuínchikuecharhu engaksï no relijionirhu anapueka.