Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

 APENDISI

¿Disiembrini andajpenuski Jesusi?

¿Disiembrini andajpenuski Jesusi?

BIBLIAJTSÏNI no eiangusïndi káni andajpenuski Jesusi. Peru uánikua ambe jatasti engachi jimbo uáka kurhanguni eska no disiembrini andajpenuska.

¿Néna jánhaskuarhesïni tiempu disiembrini, jini Beleni nani enga Jesusi andajpenuka? Ima kalendariu engaksï judiuecha úrajka, jatasti kutsï ma enga kislev arhinhajka, i kutsï, juchari kalendariurhu, jindesti entre nobiembrini ka disiembrini, ka ini kutsï jimbo, jini kánikua tsʼirakuarhisïndi ka janini. Enga nitamaenga kislev, inchasïrendi tebet, i kutsï juchari kalendariurhu, jindesti entre disiembrini ka eneruni, ka tebet, kutsï máespti enga jimbo sánderu tsʼirakuarenga, ménichani niárasïrendi jamberi niebi uekorhini jimesï enga sánderu iótapka. Exeakachi Bibliarhu na jánhaskuarhesïreni tiempu jimesïsï.

 Esdrasi, achamasï ma enga jarhuajpika Bibliani karani, uandasïndi eska kislev kutsï máespka enga kánikua tsʼirakuarenga ka enga kánikua janienga. Uandasïndi eska “kutsï nuebi jimbo [kislev] enga beinte jurhiatikua arhini japkia ima kutsïiri” uáni kʼuiripu tánguarhispti Jerusaleni ka eskaksï i kánikua “manaraxapka [...] jimboka uinhamu janixapka”. Ka uandasïndi eska kʼuiripu enga jima tánguarhitini japka, uandaspka na enga jánhaskuarheni japka tiempu imani kutsï jimbo ka ima uéxurhini: “I tiempuni jimbosï xáni janijti. Ma no úsïndi uérakua jarhani” (Esdras 10:9, 13; Jeremías 36:22). Jimbosï enga niárani jarhaengia disiembri, karichi erangutichaksï pántaasïrendi imecheri karichichani paraksï no juátarhu ísï pakarani chúrikuechani.

Peru Biblia uandasïndi eska ima chúrikua enga Jesusi andajpenuka, karichi erangutichaksï máru, juátarhu jámaxapka karichichani eranguani. Lukasï, achamasï ma enga Ebanjeliuni ma karaka, niárasïndi jamberi uandani eska Beleni no iauani, karichi erangutichaksï “juátarhu paka[rasïrenga] karichichani kuákorheani” (Lukasï 2:8-12, TDU). Exe je, karichi erangutichaksï no solu jurhiakuaksï jámasïrendi karichichani eranguani, sino jiniksï pakarasïrendi. Karichichanksï chúrikua  eranguasïrendi. Exeskachia eska Beleni disiembrini kánikua tsʼirakuarhisïnga ka eska kánikua janisïnga, jiájkani, ¿úpirinksï karichi eranguticha juátarhu pakarani ima kutsï jimbo? Nómbe. Jiájkani, iámindu i ambe xarhatasïndi eska Jesusi no disiembrini andajpenuska. *

Biblia uandantasïndi imani jurhiatikuani enga tata Jesukristu uarhika, peru sántku ambe uandasïndi ima jurhiatikueri enga andajpenuka. I ambejtsïni miátantasïndi arini ambe enga juramuti Salomoni uandapka: “Sánderu sésisti ambakiti arhinhakua ma ka eska ambakiti aseiti, ka sánderu sésisti jurhiatikua enga ma uarhijka ka eska enga ma andajpenujka” (Eclesiastés 7:1). Jimbochisï kurhangujka andisï Biblia uánikua ambe uandajki néna enga Jesusi jámaka aianhpini Tata Diosïri ambe, ka na enga uarhika, pero sántku ambe uandasïndi imeri andajpenukueri ambe.

Jiáni enga Jesusi andajpenupka, máru karichi erangutichaksï juátarhu jámaxapti chúrikua imeri karichichani eranguani

^ párr. 2 Parajtsï sánderu mítini íri ambe, exe je pájinechani 111 a 114 librurhu Razonamiento a partir de las Escrituras, engaksï Jeobaeri testiguecha úka.