Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

 KAPITULU 8

¿Ambeski Tata Diosïri Reinu?

¿Ambeski Tata Diosïri Reinu?
  • ¿Ambe uandasïni Biblia Tata Diosïri Reinueri?

  • ¿Ambe uá i gobiernu?

  • ¿Káni uá Reinu eska úkuarhiaka Tata Diosïri eratsikua Echerirhu?

1. ¿Náki kómarhikua exenchi jaua enga kánikua mítikuarhika?

IÁMU parhakpinirhu, uánikua miioni kʼuiripuechaksï mítisti kómarhikuani ma, engaksï padrenuestru arhijka. Kómarhikua máesti enga Jesukristu íntspika komueska ejemplu ma, ka kánikua ambe arhikuekasïndi. Exeakachi orheta tanimu ambe enga Jesusi kurhajkuarhipka ka ísïjtsï uáka jorhenguarhini ambemindusï jorhentpejki Biblia.

2. Uanda je tanimu ambe enga Jesusi jorhendaapka imeri jorhenguarhitichani eskaksï kurhajkuarhipiringa.

2 Enga Jesusi uénapka i kómarhikuani, ísï arhiaspti imechani engaksï kurhaani japka: “Jimajkani ísï kómarhi je: ‘Juchari Táti engari auandarhu jaka, kómarhisïngaksïni eska mítinhaaka chíti nombri eska pímbinhaxitiska. Jaue ixú parhakpinirhu chíti juramukua. Úkuarhie eska tʼu na uékajka ixú parhakpinirhu, májku jásï eska [...] auandarhu’” (Mateu 6:9-13). ¿Ambe arhikuekasïni i tanimu ambe?

3. ¿Ambe jukaparhakua ambe sési jaua eskachi mítiaka Tata Diosïri Reinueri?

3 Uánikua ambechi jorhenguarhiskia Tata Diosïri arhinhakueri ambe enga jindeka Jeoba. Ka jorhenguarhiskachia nákiski Tata Diosïri eratsikua, ambe enga úkia, ka ambe enga uáka para jarhuatani kʼuiripuni. Peru ¿ambe arhikuekaspi Jesusi enga uandapka “Jaue ixú parhakpinirhu  chíti juramukua”? ¿Ambeski Tata Diosïri Juramukua? Enga juuakia i Reinu, ¿néna pímbinhajkuntaa Tata Diosïri arhinhakuani? Ka ini jimbo, ¿néna úkuarhia echerirhu ambe enga Tata Diosï uékajka?

¿AMBESKI TATA DIOSÏRI REINU?

4. ¿Ambeski Tata Diosïri Reinu, ka néski Juramuti?

4 Tata Diosïri Reinu, gobiernu máesti enga Jeoba úka. Ka ima erakusti né juramua ini gobiernuni jimbo. ¿Néski i Juramuti? Tata Jesukristu. I juramuti sánderu ambakitisti eska náki uéjki juramuti ma; jimbosï Biblia uandajti eska ima jindeska “Juramuti juramuticheri ka Rei reicheri” (Jaŋaskuecha [Apocalipsis] 17:14). Jesusi, uinhapikua jatsisti para sánderu uánikua ambakiti ambe úni eska náki uéjki juramuti ma, asta sánderu, eska imecha engaksï sési juramujka.

5. ¿Nani uératini juramua Tata Diosïri Reinu, ka néni juramukua?

5 ¿Nani uératini juramua Tata Diosïri Reinu? Eratsi je i ambe, ¿nani jarhaski Jesusi? Eskachi na exekia, Jesusinksï uándikuspti, peru tsíntasti ka kuarenta jurhiatikua tátsekua, auandarhu karhanchintaspti (Ukuecha 2:33). Ísï jimbo, auandarhu jarhasti Tata Diosïri Reinu. Jimbosï Biblia arhijti “auandarhu anapu juramukua” (Mateu 4:17). Ka nájkiruka auandarhu jaka, ima jini uératini juramuati Parhakpinirhu (arhinta je Jaŋaskuecha 11:15).

6, 7. ¿Andisï ambakiti Juramuti máe Jesusi?

6 Jesusi ambakiti Juramuti máesti. ¿Andichisï ísï uandajki? Ma ambe jimbo, jimboka ima no méni uarhiaka. Biblia uandasïndi eska Jesusi no ísïska eska parhakpinirhu anapu juramuticha, jimboka Jesusi “nóteru méni uarhiaka, jimboka uarhikua nóteru méni uáka juramukuni” (Roma 6:9). Jesusi uánikua ambakiti ambe uáti, ka iámindu ambe enga uáka, jindeuati para méntkisï.

7 Exe je ambe enga uandajka Biblia Jesusiri ambe: “Jeobaeri  Espiritu imani jingoni jauati; espiritu jánhaskueri, mímixekueri ka uinhapikueri, espiritu para arhistatspini ka espiritu para mítini ka para janhanharhini Jeobani. Ka kánikua tsitiati úni ambe enga Jeoba uékajka. No jusgarpiati seguni eska na jáxeaka ma kʼuiripu, ka ni seguni eska na kurhajchpiaka. Jurhimbikua jingoni jusgariauati pobrichani, ka sési kaauati imechani engaksï sési jámaaka” (Isaías 11:2-4). Íksï uandakuecha xarhatasïndi eska Jesusi jurhimbikua ka pʼamojkukua jingoni juramukuauaka kʼuiripuechani. ¿Nójtsï tsitipirini xásï juramutini ma jatsini?

8. ¿Néksï juramua Jesusini jingoni?

8 Ju je exeni máteru ambe Tata Diosïri Reinueri: Jesusi no jandiajku juramuati, sino máteru juramutichani jingoni. Ma jurhiatikua, apostuli Pablu arhispti Timoteuni: “Ka engachi tekaantaka, ístuchi juramuaka imani jingoni” (2 Timoteo 2:12). Jo, Pablu, Timoteu ka máteru kʼuiripuecha enga Tata Diosï erakuajka, jimbokaksï no méni jurajkuska, juramuatiksï Jesusini jingoni auandarhu. ¿Namunksï jatsia ini kóntperatani?

9. ¿Namunksï juramua Jesusini jingoni, ka káni uénaski erakuani Tata Diosï?

9 Eskachi na exekia kapitulu 7 jimbo, apostuli Juanu jánhaskakua ma jimbo exespti “Karichi sapichuni [Jesukristuni] Sioni anapu juáta jimbo, [eska Juramuti maia auandarhu], ka imani jingoni jarhasptiksï sientu kuarentaikuatro mili kʼuiripuecha engaksï imeri nombri ka ístu imeri Tátemberi nombri jukarini japka tserhukuarhu”. ¿Néskiksï i 144,000? Juanu uandasïndi: “Jindestiksï engaksï chúxapajka Karichi sapichuni naninterkisï enga ima nirajka, ka engaksï ísï piántskata jaka para Diosï ka Karichi sapichu, komueska ma fruta enga uénajka pʼikunhantani” (Jaŋaskuecha 14:1, 4). Jo, jindestiksï Jesusiri chúxapaticha, engaksï erakunhaka paraksï auandarhu juramuni imani jingoni. Uarhiatiksï ka tsíntaatiksï auandarhu, ka  tátsekua Jesusini jingoniksï “juramua[ti] parhakpinirhu” (Jaŋaskuecha 5:10). Tata Diosï, apostulicheri jurhiatikuechani jimbo úndasti erakuani ini kristianuechani, astakaksï andangupiringa 144,000 kʼuiripuecha.

10. ¿Andisï kánikua uékperakua xarhata Jeoba enga jurajkuka eska Jesusi ka 144,000 erakukatechaksï juramukuauaka kʼuiripuechani?

10 Jeoba kánikua uékperakua xarhatasti, enga ísï jurajkuka eska Jesusi ka i 144,000, juramukuauakaksï kʼuiripuechani. Jesusi mítisti na enga ma no sési nitamakuarhejka jimboka imajtu niáraska kʼuiripueni. Apostuli Pablu i ambe uandaspti Jesusiri ambe: “Jimbokachi no jatsiska ma kʼéri [Saserdotini] engajtsïni no uáka pʼamojkuni juchantsïni engachi xáni debilika, sino imani enga iámindu ambe jimbo tsʼéjkunhaka májku jásï eska jucha, peru enga no méni pekadu úka” (Ebreu 4:15; 5:8). Ka imecha engaksï Jesusini jingoni juramuaka, ístuksï jatsiasïndi uandanhiatechani enga ma jatsiajka. Ka ístu úkua jukakuasïndi sési jásï ambe úni ka kómu nitamakuarhisïndiksï pʼamenchakuechani jimbo. Jimboksïsï kurhanguati juchari uandanhiatechani.

¿AMBE UÁ TATA DIOSÏRI REINU?

11. ¿Andisï arhiapi Jesusi imeri jorhenguarhitichani eskaksï kurhajkuarhipiringa eska úkuarhipiringa auandarhu ambe enga Tata Diosï uékaenga?

11 Jesusi arhiaspti imeri jorhenguarhitichani eskaksï kurhajkuarhipiringa eska jupiringa Tata Diosïri Reinu, peru ístu arhiaspti eskaksï kurhajkuarhipiringa eska úkuarhipiringa ambe enga Tata Diosï uékajka “ixú parhakpinirhu, májku jásï eska [...] auandarhu”. Auandarhu, jini enga Tata Diosï jaka, ima ánjilicha engaksï kurhajchajka Tata Diosïni, méntkisïksï úsïndi ambe enga ima uékajka. Peru eskachi na exekia kapitulu 3 jimbo, ánjili no sési úri ma nóteru uékaspti kurhajchani Tata Diosïni ka úspti eska Adani ka Eba pekaduksï úpiringa. Kapitulu 10 jimbo,  exeakachi ambe enga jorhentpejka Biblia i ánjiliri ambe, enga Satanasi arhinhajka. Tata Diosï jurajkuspti eska Satanasi ka máteru ánjilicha engaksï chúxapapka Satanasini, ka engaksï demoniu arhinhajka, seguiripiringaksï ma tiempu auandarhu irekani. Ísï jimbo, Jesusiri jurhiatikuechani jimbo, no iáminduecha engaksï auandarhu irekapka úxaptiksï ambe enga Tata Diosï uékaenga. Peru i ambe mójtakurhipirindi enga Jesukristu uénapiringa juramuni Tata Diosïri Reinurhu, ka enga uarhiperapiringa Satanasi jingoni (arhinta je Jaŋaskuecha 12:7-9).

12. ¿Ambe tsimani ambe enga jukaparhakueka uandasïni Jaŋaskuecha 12:10?

12 I profesia uandasptia ambe enga úkuarhipiringa: “Jimajkani kurhaaspkani auandarhu uératini ma uandakua enga uinhachaparini arhienga: ‘Iásï xarharastia pʼímutantskua ka uinhapikua ka juramukua juchari Diosïri ka ístu Kristueri uinhapikua, jimboka ima [Satanasi] enga méntku chúrikua ka jurhiakua kʼamanharhitantani jarhaenga juchari ermanuechani juchari Diosïni japarini, petanhantaskia’” (Jaŋaskuecha 12:10). ¿Exeskijtsïa eska i textu, tsimani ambe uandasïnga enga kánikua jukaparhakueka? Orheta, eska uénasïnga juramuni Tata Diosïri Reinu, ka eska Jesusi juramutiska. Tsimani, Satanasi petanhantasïndi auandarhu uératini ka Echerirhu kʼuanijpanhasïndi.

13. ¿Ambe úkuarhiski enga Satanasi auandarhu uératini petanhantaka?

13 Eskachi na exeaka sánderu orhepatini, i tsimani ambe úkuarhistia. ¿Ka ambe úkuarhiski i ambe jimbo? Auandarhu i ambe úkuarhisti: “Ísï jimbo tsípi je iámindu cha engajtsï auandarhu anapueka” (Jaŋaskuecha 12:12). Ísïsti, ánjilicha engaksï kurhajchajka Tata Diosïni, kánikuaksï tsípisïndi, jimboka Satanasi ka imeri demoniuechaksï petanhantaskia auandarhu uératini, ka iámindu ánjilicha engaksï auandarhu irekaka, méntkisïksï  kurhajchasïndi Jeobani, sésiksï irekasïndi ka iáminduechaksï sési pájperasïndi. Ísï jimbo, auandarhu, iásï kʼóru úkuarhixatiia ambe enga Tata Diosï uékajka.

No sési jánhaskuarhexati ixú, jimboka Satanasi ka demoniuecha petanhantaska auandarhu. Peru no ióni jimbo, kʼamakurhiati i ambe

14. ¿Ambe úkuarhiski enga Satanasi Echerirhu kʼuanijpanhaka?

14 ¿Ka ambe úkuarhiski Echerirhu? Biblia uandasïndi: “Lástima cha engajtsï parhakpinirhu ka kʼéri japondarhu irekani jaka, jimbokaksïni Noambakiti jurhaska andarhierani chánksïni kánikua ikiaparini, jimboka mítiska eska nóteru ióni pakaraaka” (Jaŋaskuecha 12:12). Satanasi kánikua ikiaxati jimboka auandarhu uératini petanhantaska ka jimboka nóteru kánikua tiempu pakarakusïngia. Ka jimboka kánikua ikiaxaka, jimbosï xáni no sési ambe úni jati Echerirhu. Máteru kapitulurhu, exeakachi ambe enga Satanasi úni jaka. Peru iámindu i ambe jimbo, úpiringachi kurhamarhikuarhini, ¿néna uá Tata Diosïri Reinu, eska úkuarhiaka echerirhu ambe enga Tata Diosï uékajka?

15. ¿Tata Diosï ambe uékasïni úni ixú Echerirhu?

15 Miá je ambesï uékajki úni Tata Diosï ixú Echerirhu. Eskajtsï na jorhenguarhikia kapitulu 3 jimbo, Jeoba jardini de Edenirhu xarhatasti eska uékasïnga eska i Echeri paraisu máeuaka ka eskaksï sési úrichajku irekaaka, ka eskaksï no méni uarhiaka. Enga Satanasi úpka eska Adani ka Ebaksï pekadu úpiringa, ima ambe enga Jeoba uékenga úni echerini jingoni atarhukukuarhispti sáni, peru Jeobaeri eratsikua no mójtakurhisti. Jeoba uékaxati eskaksï úkuarhiaka i uandakuecha: “Jurhimbitichaksï pakaraati echerirhu, ka ixuksï irekaati para méntkisï” (Salmo 37:29). Ka Tata Diosïri Reinusï uáti i ambe. ¿Néna?

16, 17. ¿Ambejtsïni eiangusïni Daniel 2:44 Tata Diosïri Reinueri?

16 Daniel 2:44 i profesia uandasïndi: “Ima juramuticheri jurhiatikuechani jimbo, Tata Diosï auandarhu anapu, gobiernu ma uaxastaati enga no méni kʼamajkunhaaka. Ka i gobiernu, no jindeuati para máteru ireta. Purundurhiauati ka kʼamajkuauati iámindu ini gobiernuechani, ka íjkusï  jauati para méntkisï”. ¿Ambejtsïni aiangusïni i profesia Tata Diosïri Reinueri ambe?

17 Orheta, uandasïndi eska i gobiernu peeranhapiringa “ima juramuticheri jurhiatikuechani jimbo”, i ambe arhikuekasïndi eska peeranhaaka jiáni engaksï útasï juramuni jauaka máteru reicha o gobiernuecha. Ístu, uandasïndi eska i Reinu no méni kʼamajkunhaaka, para méntkisï jauati. No ma gobiernu andaati o kénditani. Ístu, uandasïndi eska Tata Diosïri Reinu uarhiperaaka ixú anapu gobiernuechani jingoni, ka eska Tata Diosïri Reinu andaaka. Ka Tata Diosïri Reinujkusï pakaraati, ka sánderu ambakitiuati eska náki uéjki gobiernu engaksï kʼuiripuecha mítika.

18. ¿Néna arhinhasïni uarhiperakua enga Tata Diosïri Reinu jatsiaka ixú anapu gobiernuechani jingoni?

18 Biblia uánikua ambe uandasïndi inde uarhiperakueri enga jatsiaka Tata Diosïri Reinu, ixú anapu gobiernuechani jingoni. Uandasïndi eska, engaksï kʼamarani jauakia i tiempuecha, demoniuechaksïnha chkuanderakua ambe etsakuati, para enganiariani “reichani iápuru parhakpinirhu”. ¿Andiksïsï i ambe uá? Para “taantani paraksï uarhiperani imani kʼéri jurhiatikua jimbo Diosïni jingoni enga iámindu ambe újka úni.” Juramutichaksï jima tánanhantaati “enga ebreu jimbo arhinhajka, Armajedoni” (Jaŋaskuecha 16:14, 16). Ini tsimani bersikuluechani jimbosï inde uarhiperakua enga Tata Diosïri Reinu jatsiaka ixú anapu gobiernuechani jingoni arhinhajti Armajedoni.

19, 20. ¿Andisï no úkuarhini jaki Echerirhu ambe enga Tata Diosï uékajka?

19 ¿Ambe uá Tata Diosïri Reinu uarhiperata jimbo enga arhinhajka Armajedoni? Ju je miáni ménderu ambesï uékajki úni Jeoba ini Echerini jingoni: eska paraisu máeuaka ka eska uiniaka kʼuiripuecha jingoni engaksï no pekadu jukaraaka, engaksï jurhimbiti jámaaka ka eskaksï imantku marhuakuaka. Peru ¿andisï no úkuarhini jaki iásï  ambe enga Tata Diosï uékajka? Ma ambe jimbo, jindesti jimbokachi pekadoriska, ka jimbochisï pʼamenchajka ka uarhini. Peru kapitulu 5 jimbo, jorhenguarhiskachia eska Jesusi uarhiska juchantsïni jimbo parachi úni irekani para méntkisï. Seguruchi jarhaska eskajtsï miáni jaka ini uandakuechani enga apostuli Juanu uandaapka: “Diosï xáni uéasti parhakpini anapuechani, ísï jimbosï íntspiti imeri máechakua Uájpani paraka nákinterku nema enga imani jakajkuaka, no tsïnchiaka sino jatsini tsípikua para méntkisï” (Juanu 3:16).

20 Peru ístu, uánikuechaksï no sési jásï ambe úsïndi. Chkuanderasïndiksï, enganiarpini ka ísku jándikua ambe úni. Nóksï uékasïndi úni ambe enga Tata Diosï uékajka. Peru iámindu ícha, kʼamajkunhaatiksï Tata Diosïri uarhiperakuani jimbo, enga jindeka Armajedoni (arhinta je Salmo 37:10). Máteru ambe jimbo enga no úkuarhini jaka ambe enga Tata Diosï uékajka, jindesti jimbokaksï gobiernuecha no arhiasïnga kʼuiripuechani eskaksï uáka ambe enga Tata Diosï uékajka. Uánikua gobiernuechaksï no sési kámpisïndi, úsïndiksï ambe ma, solu tumina jimbo ka nóksï uinhapikua jatsisïndi. Biblia sésimindusï uandajti: “Kʼuiripu juramukusïndi máteru kʼuiripuni solu para no sési ambe úkuni” (Eclesiastés 8:9).

21. ¿Néna uá Tata Diosïri Reinu eska úkuarhiaka ixú Echerirhu ambe enga ima uékajka?

21 Peru enga Armajedoni nitamaakia, Tata Diosïri Reinujkusï juramukuati kʼuiripuni. I Reinu uáti ambe enga Tata Diosï uékajka ka ambakiti kóntperatechani juáuati. Satanasi ka imeri demoniuechaksï kénditanhaati parhakpinirhu uératini (Jaŋaskuecha 20:1-3). I Reinu uáti eska Jesusiri uarhikua marhuauaka paraka ima kʼuiripu enga kurhajchaaka Tata Diosïni, nóteru pʼamenchaakia ka ni uarhini, ka eskaksï uáka irekani para méntkisï (arhinta je Jaŋaskuecha 22:1-3). Ístu, Echeri paraisu ma úkuarhintaati. Ísï uáti i Reinu,  eska úkuarhiaka ambe enga Tata Diosï uékajka ka pímbinhajkuntaati imeri arhinhakuani. ¿Ambe arhikuekasïni i ambe? Eska ini Reinuni jimbo, iáminduechaksï niáraaka kʼéri ambe exeni ka respetarinksï Jeobaeri arhinhakuani.

¿KÁNI UÁ I AMBE TATA DIOSÏRI REINU?

22. ¿Nénachi mítiski eska Tata Diosïri Reinu no jurhaspka jiáni enga Jesusi Echerirhu jámani japka ka ni ísï tátsekua enga tsíntapka?

22 Enga Jesusi arhiapka imeri jorhenguarhitichani eskaksï kurhakupiringa Tata Diosïni: “Jaue ixú parhakpinirhu chíti juramukua”, xarharasïndi eska jiáni útasï nótki jurhasïrenga Reinu. ¿Jurhaspi Reinu jiáni enga Jesusi níntapka auandarhu? Nómbe, jimboka Pedru ka Pablu uandaspkaksï eska tátsekua enga Jesusi tsíntapka, úkuarhiskaksï ari uandakuecha engaksï Salmo 110:1 jimbo jaka: “Jeoba arhisti juchiti Tatani: ‘Uaxaka juchiti jurhijkandani ladu astakakini jatsichiauaka chíti ikiatspitichani eska jatandukua ma para chíti jantsiricha’” (Ukuecha 2:32-35; Ebreu 10:12, 13). Ísï jimbo, Jesukristu jatsispti para erokuarhini ma tiempu.

Tata Diosïri Reinu jimbo, úkuarhiati Echerirhu ambe enga Tata Diosï uékajka, eska na úkuarhijka auandarhu

23. a) ¿Káni uénaski juramuni Tata Diosïri Reinu? b) ¿Ambechi exea máteru kapitulu jimbo?

23 ¿Na xáni tiempu erokuarhipirini? Ma grupu enga jorhenguarhini japka Bibliaeri ambe, 40 uéxurhini ísï ante de 1914, úndaspti kurhanguni eska Jesukristu asta 1914 jamberi erokuarhipiringa. (Parajtsï sánderu mítini i fechaeri ambe, exe je apendisini “1914: uéxurhini ma enga jukaparhakueka, Bibliarhu”.) Iámindu  ambe enga úkuarhini jaka iámu parhakpinirhu desde 1914 uénani, xarhatasïndi eska ísïspka eska na kurhangupka ima grupu. Na engaksï úkuarhini jaka profesiecha Bibliarhu anapu, xarhatasïndi eska Jeoba 1914 jimbo Juramuti úska Kristuni ka eska jiáni úndaska juramuni Tata Diosïri Reinu auandarhu anapu. Ísï jimbo, indeni tiempuni jimbochi irekaxaka enga Satanasi “nóteru ióni pakaraaka” (Jaŋaskuecha 12:12; Salmo 110:2). Ístuchi uáka uandani eska no ióni jimbo, Tata Diosïri Reinu uáka eska úkuarhiaka ambe enga Tata Diosï uékajka ixú Echerirhu. ¿Exesïntsï eska ambakiti ambeska i ambe? ¿Jakajkusïntsï eska ísï úkuarhiaka? Máteru kapitulujtsïni jorhendaati ambemindusï jorhentpejki Biblia íri ambe.