Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Biblia ka ambe engajtsïni aiangujka

Na enga nitamapapka ambe ma Bibliarhu

Na enga nitamapapka ambe ma Bibliarhu
 1. “Uénakuarhu...”

 2. 4026 a. de J. Enga Adani kueranhaka

 3.  3096 a. de J. Adaniri uarhikua

 4.  2370 a. de J. Kʼéri Janikua uénasïndi

 5.  2018 a. de J. Abrani andajpenusïndi

 6. 1943 a. de J. Pakatperakua Abranini jingoni

 7.  1750 a. de J. Atarantasïndiksï Joseni eska jantspiri ma

 8.  ante de 1613 a. de J. Jobueri tsʼéjkukuecha

 9.  1513 a. de J. Israelitecha uéakuntasïndiksï Ejiptu uératini

 10.  1473 a. de J. Israeli inchasïndi Kanaani ka Josue orhekuapasïndi

 11. 1467 a. de J. Mínguarhisïndiksï sáno iámindu Kanaanini

 12.  1117 a. de J. Sauli juramuti únhasïndi

 13.  1070 a. de J. Tata Diosï úkusïndi Dabidini aiatsperakua Juramukueri

 14. 1037 a. de J. Salomoni uénasïndi juramuni

 15. 1027 a. de J. Kʼamakunhasïndi únhani Jerusaleniri templu

 16. 1020 a. de J. isï Karanhasïndi El Cantar de los Cantares

 17.  997 a. de J. Israeli tsimani juramukuechaksï úkuarhisïndi

 18.  Kʼamakusïndiksï karakuarhintani Proverbios 717 a. de J. isï

 19.  Jerusaleni kʼamajkunhasïndi ka judiuecha Babiloniaksï pánhasïndi 607 a. de J.

 20.  539 a. de J. Siru inchasïndi Babilonia

 21. 537 a. de J. Judiuecha kʼuanhatsentasïndiksï Jerusaleni

 22. 455 a. de J. Tarhatanhantasïndi Jerusaleniri bardecha; uénasïndiksï 69 semana uéxurhinicheri

 23.  tátsekua de 443 a. de J. Profeta Malakiasi kʼamarasïndi imeri libruni

 24.  2 a. de J. isï Andajpenusïndi Jesusi

 25.  29 d. de J. Jesusi itsï atakuarhisïndi. Jesusi uénasïndi eianhpini Diosïri Juramukueri ambe

 26. 31 d. de J. Jesusi erakuasïndi dose apostulichani ka nitamatarasïndi arhijtsïkperata Sermoni Monterini

 27.  32 d. de J. Jesusi tsítantasïndi Lasaruni

 28.  Jesusi chʼikari ma jimbo uarhisïndi 14 de nisani uéxurhini 33 d. de J. (Inde kutsï enga arhinhajka nisani jindesti entre marsu ka abrili)

 29. 16 de nisani d. de J. Jesusi tsítanhantasïndi

 30.  6 de sibani del 33 Pentekostesi d. de J.; Tata Diosï intsasïndi espiritu santu (sibani jindesti entre maiu ka juniu)

 31. 36 d. de J. Korneliu kristianu úkuarhisïndi

 32.  47-48 d. de J. isï Enga orheta nípka Pablu iauani isï aianhpini

 33. 49-52 d. de J. isï Enga Pablu tsimani uelta nípkia iauani isï aianhpini

 34. 52-56 d. de J. isï Enga Pablu tanimu uelta nípkia iauani isï aianhpini

 35.  60-61 d. de J. Enga Pablu Roma japka ónhakata, karakuasïndi kúnguarhikuechani

 36. ante de 62 d. de J. Jesusiri mediu ermanu Santiagu, karasïndi imeri karakatani

 37.  66 d. de J. Judiuechaksï uékasïndi uarhiperani Roma anapuechani jingoni

 38. 70 d. de J. Romanuecha kʼamajkusïndiksï Jerusalenini ka imeri templu

 39.  96 d. de J. isï Juanu karasïndi Jaŋaskuecheri libru

 40. 100 d. de J. isï Juanu ultimu apostuli uarhisïndi