Sési nikuasïndi Abraniri uájpechani. Tata Diosï kuájchakusïndi Joseni enga Ejiptu jarhajka

JEOBA mítispti eska ma jurhiani imeri Uájpa enga ima sánderu uékaenga íntspepiringa tsípikuani. Inde ambe arhikuekasïrendi uandakuecha engaksï Génesis 3:15 jaka. Paraka mítinhapiringa na enga xáni no sési pʼikuarherapiringa Tata Diosï engaksï uándikupiringa Uájpani, úspti eska karakuarhipiringa Bibliarhu ima ambe, enga Tata Diosï kurhakupka Abranini eska uándikupiringa uájpani Isakini enga ima xáni uékaenga.

Nochi mirikurhiaka eska Tata Diosï aiakuspka Abranini eska Pʼimutantspiti, Isakini jimbo jupiringa. Abrani kánikua mintsinharhisïrendi ambe enga Jeoba aiakupka ka jakajkusïrendi eska Jeoba úpiringa tsípikua íntskuntani Isakini enga uétarhipiringa. Isï jimbo, kurhajchaspti ka uándikuni nirasïrendia Isakini, joperu Jeoba ánjilini ma axaspti paraka pʼíngupiringa. Tátsekua, Jeoba kánikua jeiapanhintaspti Abranini, imeri kʼéri jakajkukuani jimbo, ka míatantaspti eiatsperakuechani enga úkuapka.

Tátsekua, Isaki tsimani uájpechani kánguarhiaspti: Esau ka Jakobuni. Jakobujku jukaparharasïrendi Tata Diosïri ambe, isï jimbosï Tata Diosï kóntperata ma íntskupti. Mójtakukuspti arhinhakuani ka Israeli arhiraspti, imeri dose uájpecha niárastiksï jindeni Israeliri tribuecha. Joperu, ¿nénaksï kʼéri ma nasioni úkuarhespi?

Iámindu i ambe uénakuarhispti engaksï Joseri ermanuembecha uénapkaksï ikiakuni Joseni. Enbidia jimbo, atarantasptiksï paraka jantspiri máepiringa. Imecha engaksï piápka, Ejiptuksï páspti, ka jini kánikua no sési nitamakuarhispti. Joperu, Tata Diosï jarhuataspti ini ambakiti tumbini enga mintsinharhienga ka enga no chéparini uandantaenga imeri ambe. Ma jurhiatikua, juramuti faraoni íntskuspti Joseni ambakiti ánchikuarhita ma. Isï jimbo, enga uénapka kʼarhingua ma jarhani, ka enga imeri tátemba Jakobu axaapka máru uájpechani parakaksï nipiringa Ejiptu tʼirekua piáni, úspti imeri familiani jarhuatani. ¿Néspi enga tʼirekuani íntspikuarhienga? ¡Josespti! Jose ka imeri ermanuembecha kánikuaksï tsípispti exejperantani ka jimbokaksï moantaspkia, Jose puákuantaspti ka pʼitarkuarhispti iámindu imeri familiani. Faraoni íntsaspti sánderu ambakiti echerichani, ka uénasptiksï kʼéri ireta ma úkuarheni. Jiájkani Jose eratsispti eska Jeobaespka enga úpka i ambe paraka úkuarhipiringa ambe enga eiatspipka.

Jakobu Ejiptu irekaspti imeri familiani jingoni astaka jamberi uarhipka. Enga uarhini japkia, uandaspti eska Pʼimutantspiti enga Jeoba eiatspipka, kʼéri juramuti máepiringa ka eska imeri uájpa jimbo jupiringa enga arhinhaenga Juda. Sánderu orhepatini, Jose uandaspti eska Tata Diosï petatantapiringa Jakobueri familiani Ejiptu uératini.

(Pʼitakata jarhasti Génesis kapituluecha 20 a 50 ka Ebreu 11:17-22.)