Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Biblia ka ambe engajtsïni aiangujka

 ARHUKUKATA 23

Ambakiti eianhperakua etsakurhisïndi

Ambakiti eianhperakua etsakurhisïndi

Apostuli Pablu nirasïndi iauani jamberi eianhpini Tata Diosïri Juramukuani barku jimbo ka xanharaparhini

ENGA Pablu kristianu úkuarhipkia, uénaspti tsípikua jingoni eianhpini Tata Diosïri Juramukueri ambe. Joperu iásï ima no sési kánhapirindia, i apostuli no méni kuatantaspti nirani iauani isï eianhpini ima juramukueri ambe, enga uáka ambe enga Tata Diosï uéjka úni para kʼuiripuecha.

Enga orheta uénapka nirani iauani isï eianhpini, niáraspti Listra ka jima, ambakerantaspti achatini ma enga mangusï andajpenupka. Imecha engaksï exepka i ambe, uinhachasïrendiksï eska Pablu ka Bernabe diosïchespka. Kʼuiripuecha uékasïrendiksï kómarhiani, joperu imaksï no jurajkutakuarhispti. Kʼuiripuecha ménderu uénaspti Pablueri ikiatspitichani kurhajchani ka uénasptiksï tsakapu jimbo ataani. Nájkirukaksï ima eratsianga eska Pablu uarhispkia, tsípiti jarhaspti, isï jimbosï ménderu uéntapti iretarhu inchakuni para uinhaperantani máteru Jesusiri jorhenguarhitichani.

Sánderu orhepatini, máru judiuecha engaksï kristianuepka uékasïrendiksï eska jakajkuticha engaksï no judiuepka, úpiringaksï máru ambe enga Moisesiri Juramukua uandaenga. Paraka nóteru japiringa inde arhijperakua, Pablu niraspti apostulichani jingoni ka orhejtsïkutichani jingoni engaksï Jerusaleni japka para kurhamarhiani nénaksï exesïreni i ambe. Íksï, kurhajkuarhispti espiritu santueri jarhuajperata ka exesptiksï ambe enga uandaenga Karakata, isï jimbo karakuasptiksï kúnguarhikuechani ka juramukuaspti eskaksï no jámapiringa máteru ambe kómarhini ka eskaksï no apiringa iurhiri ka ni kʼuiripeta enga iurhiri jukarapiringa ka eskaksï no jámapiringa ísku jándi úkuarhini. Inde juramukuecha jindestiksï “engamindu uétarhijka”, joperu no arhikuekasïrendi eskaksï jatsispka para Moisesiri Juramukuani chúngumani (Ukuecha 15:28, 29).

Tsimani uelta jimbo enga Pablu nípka iauani isï aianhpini, Berea niáraspti, inde ireta jima jarhaspti enga iásï Gresia jaka. Judiuecha engaksï jima irekapka tsípikua jingoni jiókuarhisptiksï ambe enga Pablu aianguauenga, ka pauani pauani jirinhantasïrendiksï Diosïri Karakatarhu paraksï exeni ísïspi eskaksï na jorhenguarhini japka. No ióni tátsekua, Pablu ménderu sïpakuarhikuaspti imeri ikiatspitichani, ka Atenasi niáraspti, ka jima, achati jorhenatichani japarini ambakiti arhijtsïkperata ma nitamataraspti, sési ka janhanharhikua jingoni.

Enga tanimu uelta nípkia aianhpini iauani isï, Pablu niáraspti Jerusaleni. Ka enga nípka templurhu, kʼuiripuecha engaksï ikiakuenga uékasïrendiksï uándikuni. Joperu sondadu Roma anapuecha kuájpintasptiksï ka pásptiksï para kurhamarhikuechani máru úkuani. Jimboka Pablu Roma anapu ireta ma jimbo andajpenuspka, jurajkusptiksï eska kuájpikuarhipiringa juramuti Felixini japarini. Judiuecha nóksï úspti xarhatani imani ambe engaksï jimbo kʼamanharitantaenga. Joperu Festu, enga tátsekua juramutipka, uékasïrendi judiuechani íntskuantani. Isï jimbosï, apostuli Pablu uandapti eska nipiringa juramuti Sésarini jingoni kuájpikuarhini, juramuti Festu arhispti: “Niuakari Sésarini andarhierani” (Ukuecha 25:11, 12).

Jindepirindi Roma, enga Pablu kuájpikuarhipiringa. Jimbosï Pablu pánhani japti barku jimbo Italia, joperu barku ipimespti ka Pablu pakaraspti iámindu jurhiatikuechani enga xáni tsʼirakuarhienga isla ma jimbo enga arhinhaenga Malta. Enga na niárapkia Roma, tsimani uéxurhini pakaraspti irekani kʼumanchikua ma jimbo engaksï rentarikuenga. Nájkiruka sondaduecha kuáni japka, no méni kómu pʼikuarheraspti ka méntkisï aianguasïrendi Diosïri Juramukueri ambe iáminduechani engaksï pʼorhembiaenga.

(Pʼitakata jarhasti Ukuecha jimbo 11:22–28:31.)