Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Juchiti libru enga Bibliaeri ambe uandajka

Uandantskua 110: Timoteu Pablueri jarhuajpiri

Uandantskua 110: Timoteu Pablueri jarhuajpiri

TUMBI enga apostuli Pabluni jingoni jaka, Timoteuesti. Timoteu Listra irekasti imeri familiani jingoni. Amamba Eunisesti ka nanitemba Loida.

Nitamastia ma uéxurhini ísï enga Pablu ka Bernabe uénapkaksï jurhani ixú Listra eianhpini. Ka iásï, ini jingoni tanimu ueltaestia enga Pablu jurhajka Listra. Peru iásï Pablu imeri amigu Silasini jingoni jurhasti.

Timoteu ka Pablu

¿Mítiskiri ambe arhisïni Pablu Timoteuni? Arhisïndi: ‘¿Uékapiriniri juchantsïni jingoni jurhani?’. ‘Úpiringajtsïni jarhuatani parachi nirani eianguani imechani engaksï iauani ísï irekaka.’

Timoteu uandasïndi: ‘Jo, tsitipiringa nirani’. Jimbosï Timoteu, no ióni jimbo jurajkujti imeri familiani para nirani Pablu ka Silasini jingoni. Peru ante de jorhenguarhinchi nani nirasïni Timoteu, ju exeni ambe úkuarhinchaspi Pablu. Nitamastia 17 uéxurhini enga Jesusi xarhakupka Pabluni enga Damasku nirani japka.

¡Miánta, Pablu jurhasti Damasku para no sési kaani Jesusiri jorhenguarhitichani, peru iásï imajtu jorhenguarhiri máestia! Sánderu tátsekua ikiatspiticha máru uékasïndiksï uándikuni Pabluni, peru jorhenguarhitichaksï jarhuasïndi paraksï no jupikani. Ka xundi ma jimbo késkusïndiksï bardarisï ka ísïksï petasïndi uérakua.

Tátsekua Pablu Antiokia nirasïndi eianhpini. Ixuksï uénasïndi jorhenguarhitichani kristianu arhiani. Tátsekua Pablu ka Bernabe, Antiokia uératinksï axanhasïndi paraksï nirani eianhpini iauanisï máteru paisichani jimbo. Iretarhu ma jimbo engaksï niárajka, Listraesti jima enga Timoteu irekaka.

Iásï sáno ma uéxurhini jimbo Pablu ménderu kʼuanhatsintasïndi Listra, i jingoni tsimani ueltaestia. Enga Timoteu nirajka Pablu ka Silasini jingoni, ¿mítiskiri naniksï nirasïni? Exe mapani ka ju jorhenguarhini.

Orhetaksï, Ikoniu nirasïndi enga jima no iauani jaka, tátsekuaksï nirasïndi máteru ireta jimbo enga arhinhajka Antiokia. Ístuksï nirasïndi Troasi, ka tátsekua Filipusi, Tesalonika ka Berea. ¿Úsïniri exeni maparhu Atenasini? Pablu jima eianhpesïndi. Tátsekua, ma uéxurhini ka terojkani eianhpesïndiksï Korintu. Ka ístuksï pakarasïndi Éfesu, peru no ióni. Ka jima uératini, níntasïndiksï Sesarea barku jimbo ka niárasïndiksï Antiokia, jima enga Pablu irekajka.

Ísï jimbo, Timoteu sientu jimbo kilometru jámasïndi eianhpini Pabluni jingoni “ambakiti eianhperakuani” ka paraksï úkuarhini uánikua kúnguarhikuecha. Engari tʼu kʼéakia, ¿marhuakuari méntkisï Tata Diosïni ísï eska Timoteu?

Ukuecha 9:19-30; 11:19-26; kapituluecha 13 a 17; 18:1-22.

Mapa

1. Roma; 2. Malta; 3. Berea; 4. Tesalonika; 5. Korintu; 6. Filipusi; 7. Atenasi; 8. Kreta; 9. Troasi; 10. Éfesu; 11. Miletu; 12. Kolosasi; 13. Antiokia; 14. Ikoniu; 15. Listra; 16. Chipri; 17. Antiokia; 18. Sesarea; 19. Jope; 20. Damasku; 21. Jerusaleni; 22. MARI KʼÉRI ((MEDITERRANIU))Kurhamarhikuecha

 • ¿Néski tumbi dibujurhu anapu, nani irekaski, ka néna arhinhasïni amamba ka inderi nanita?
 • ¿Timoteu ambe arhisïni Pabluni enga i kurhamarhijka, tsitipirini nirani aianhpini iauani ísï imani jingoni ka Silasini jingoni?
 • ¿Naniksï uénaski kristianu arhinhani, Jesusiri chúxapaticha?
 • ¿Náki iretechanksï jimbo nirasïni Pablu, Silasi ka Timoteu engaksï uéakuntajka Listra?
 • ¿Timoteu néna jarhuatasïni Pabluni, ka ambe kurhamarhikuaksï jatsiski para úkuarheni tumbicha?

Máteru kurhamarhikuecha

 • Arhinta Ukuecha 9:19-30.

  ¿Pablu néna xarhataspi jánhaskua enga no sési kánhani japka aianhpikuani jimbo? (Uku. 9:22-25, 29, 30; Mat. 10:16.)

 • Arhinta Ukuecha 11:19-26.

  ¿Néna xarhatasïni Ukuecha 11:19-21, 26 eska Jeobaeri espiritusï xanhatatani jaka aianhpikuani?

 • Arhinta Ukuecha 13:13-16, 42-52.

  ¿Néna xarhatasïni Ukuecha 13:51, 52 eskaksï jorhenguarhiticha no jurajkutakuarhespka eska no sési kánhakua chkerhapiringa? (Mat. 10:14; Uku. 18:6; 1 Ped. 4:14.)

 • Arhinta Ukuecha 14:1-6, 19-28.

  ¿Nénajtsïni jarhuatasïni uandakuecha “Jeobaeri jájki jimboksï jurajkuasti” parachi no jukari uandanhiani engachi jarhuaatani jauaka jimbanhechani? (Uku. 14:21-23; 20:32; Juanu 6:44.)

 • Arhinta Ukuecha 16:1-5.

  Enga Timoteu jurajkutakuarhipka parakaksï pʼikupiringa sïkuirini jima enga tatakenhajka, ¿néna xarhataspi eska jukaparhakueska úni ‘iámindu ambe, ambakiti eianhperakuani jimbo’? (Uku. 16:3; 1 Kor. 9:23; 1 Tes. 2:8.)

 • Arhinta Ukuecha 18:1-11, 18-22.

  ¿Ambe uandasïni Ukuecha 18:9, 10 na enga Jesusi xanhatani japiringa aianhpikuani, ka andijtsïnisï sési pʼikuastajki i ambe? (Mat. 28:20.)