Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Juchiti libru enga Bibliaeri ambe uandajka

Uandantskua 84: Ánjili ma pʼorhembisïndi Mariani

Uandantskua 84: Ánjili ma pʼorhembisïndi Mariani

I SÉSI jásï uátsï, Mariaesti. Israelitaesti ka Nasareti irekasti. Tata Diosï mítisti eska Maria ambakiti kʼuiripueska. Jimbosï axajti ánjili Gabrielini para uandontskuarhikuni Mariani. ¿Mítiskiri ambe arhisïni? Ju exeni.

Gabrieli arhisïndi: ‘Nari erandiski, Tata Diosïkini újchakurasti’. ‘Jeoba tʼungini jingoni jarhasti.’ Maria no méni exexapti ini achaatini. Uandanhiasïndi jimboka no mítiska ambe arhikuekasïni. Peru paraka Maria nóteru uandanhiauakia.

Maria

Gabrieli arhisïndi: ‘Asï ché, Maria’. ‘Jeoba kánikuakini jaiapanhintaxati. Ísï jimbo, kʼéri ambe uáti tʼungini jingoni. No ióni jimbo kánguarhiakari charhakuni ma. Ka Jesusiri arhiraka.’

Gabrieli útasï arhisïndi: ‘I sapi kʼéri ambeuati, ka arhinhati Tata Diosïri Uájpa enga sánderu Kʼéri Ambeka. Jeoba juramuti uáti, ísï eska naepka Dabidi. ¡Peru Jesusi juramuati para méntkisï, ka imeri juramukua no méni kʼamarati!’.

Maria kurhamarhisïndi: ‘¿Néna uá i ambe ísï úkuarhini?’. ‘Ji nótki tembunhasïnga, ¿néna uá charhakuni ma kánguarhini?’

Gabrieli arhisïndi: ‘Tata Diosïri uinhapikua tʼungini jingoni jauati’. ‘Ísï jimbo, ima sapi, Tata Diosïri Uájpa arhinhati.’ Ka útasï arhisïndi: ‘Miánta chíti parienti Elisabetini. Kʼuiripu uandasïrendi eska jukari kutsïmispkia para sapichani kánguarhiani. Peru no ióni jimbo, kánguarhiati sapini ma. Ísï jimbo, exeskaria eska no ma ambe jarhaska enga Tata Diosï no uáka úni’.

Maria arhisïndi: ‘¡Ji Jeobaeri jántspiriska! Eska ísï úkuarhiaka eskari na uandaka’. Ka ánjili níntasïndi.

Maria sóntku nirasïndi Elisabetini pʼorhembini. Enga Elisabeti kurhajka Mariaeri uandakuani, pʼikuarherasïndi na enga charhaku manakuarhijka xáni tsípini. Elisabeti uinisïndi espiritu santu ka jiájkani arhisïndi Mariani: ‘Tʼuri újchakurakateska para iámindu uarhitichani jingoni’. Maria tanimu kutsï ísï pakarasïndi Elisabetini jingoni, ka tátsekua níntasïndi Nasareti.

No ióni jimbo, Maria uambuchaati tumbini ma jingoni enga arhinhajka Jose. Peru enga Jose mítijka eska Maria kánguarhiaka sapini ma, nóteru uékasïndia Mariani tembuni. Jiájkani Tata Diosïri ánjili arhisïndi: ‘Asï ché tembuni Mariani. Jimboka sapini enga kánguarhiaka Tata Diosïri Uájpesti’. Ísï jimbo, Maria ka Jose tembuperasïndiksï ka erokasïndiksï Jesusiri andajpenukuani.

Lukasʌ 1:26-56; Mateo 1:18-25.Kurhamarhikuecha

 • ¿Néski uátsï enga dibujurhu jaka?
 • ¿Gabrieli ambe arhisïni Mariani?
 • ¿Gabrieli néna aiangusïni Mariani eska kánguarhiaka sapi ma nájkiruka nótki tembunhajka?
 • ¿Ambe úkuarhisïni enga Maria pʼorhembijka Elisabetini?
 • ¿Ambe uékasïni úni Jose enga mítijka eska Maria kánguarhiaka sapi ma, peru andisï nóteru ísï újkia?

Máteru kurhamarhikuecha

 • Arhinta Lukasʌ 1:26-56.

  Enga Jeoba peerapka Jesusiri tsípikuani Mariaeri matrisirhu, ¿andisï no kérekuarhipi pekaduni? (Ageo 2:11-13; Lukasʌ 1:35, Juanu 6:69; Ebr. 7:26; 10:5.)

  ¿Néna kʼéri ambe exenhaspi Jesusi ante de andajpenuni? (Luk. 1:41-43.)

  ¿Maria ambe ejemplu íntskuasïni kristianuechani engaksï kóntperata ma intsïnhaka kúnguarhikuarhu? (Luk. 1:38, 46-49; 17:10; Pro. 11:2.)

 • Arhinta Mateu 1:18-25.

  Nájkiruka Jesusi no Emanueli arhinhapka, ¿néna xarhataspi imeri irekakuarhu eska úspka ambe enga i arhinhakua arhikuekaenga? (Mat. 1:22, 23; Juanu 14:8-10; Ebr. 1:1-3.)