Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Juchiti libru enga Bibliaeri ambe uandajka

Uandantskua 75: Tʼámu tumbicha jini Babilonia

Uandantskua 75: Tʼámu tumbicha jini Babilonia

JURAMUTI Nabukodonosori paasïndi Babilonia imani israelitechani engaksï sánderu jánhaskatika. Tátsekua jima erakuasïndi sánderu sési jarhati ka sánderu jánhaskati tumbichani. Ixuksï jarhasti tʼámu. Ma Danielisti ka máteru tanimu tumbichani, babiloniuechaksï ísï arhiasïndi Sadraki, Mesaki ka Abednegu.

Nabukodonosori uékasïndi sési jorhendatarkuarhiani paraksï imeri kʼéri kʼumanchikuarhu marhuani. Ka tanimu uéxurhini jimbo tátsekua, erakuauati sánderu jánhastichani paraksï jarhuatani uandanhiatechani jingoni. Ka uékasïndi eskaksï i tumbicha uinhapiaka, jimbosï juramujti eskaksï imani tʼirekuani ka binuni íntskuauaka enga ima ka imeri familiemba arhajka.

Danieli, Sadraki, Mesaki, ka Abednegu uandantaxatiksï ambe engaksï jakajkujka

Exe Danielini. ¿Mítiskiri ambe arhixaki Aspenasini, Nabukodonosoriri kʼéri jarhuajpirini? Arhisïndi eska no uékasïnga arhani imani ambe enga juramuti arhajka. Aspenasi uandanhiasïndi ka uandasïndi: ‘Juramuti uandastia ambe engajtsï jatsika para tʼireni ka itsïmani’. ‘Ka engajtsï no májkueni uinhapiaka eska máteruecha, imarini uándikuati.’

Ísï jimbo, Danieli arhisïndi guardiani enga Aspenasi jatsikuaka ini tʼámu tumbichani: ‘U ambe ma juchantsïni jingoni 10 jurhiatikua, íntskujtsïni berdura ambe parachi tʼireni, ka itsï parachi itsïmani. Tátsekua exeakajtsïni juchantsïni ka ístu máteru tumbichani engaksï májku jásï tʼirekuani arhajka eska juramuti, ka exeakari né sánderu sési jáxeski’.

Guardia uékasïndi. Ka enga nitamajkia 10 jurhiatikua, Danieli ka imeri amiguecha sánderuksï sési xarharasïndi eska máteru tumbicha. Ka nóteruksï íntskuasïndia tʼirekua enga juramuti arhajka sino seguirisïndiksï berdura arhani.

Tanimu uéxurhini jimbo tátsekua, paasïndiksï iámindu tumbichani Nabukodonosorini jingoni. Enga uandontskuarhijkia imechani jingoni, exesïndi eska Danieli ka imeri tanimu amiguembecha, sánderuksï jánhastiska eska máteruecha. Ísï jimbo, úsïndi eskaksï seguiriaka imeri kʼumanchikuarhu ánchikuarhini. Ka enga juramuti kurhanguarhijka ambe ma, ka enga uandanhiatechani ambe jatsiajka, exesïndi eska Danieli, Sadraki, Mesaki ka Abednegu 10 uelta sánderuksï mítiska eska saserdoticha, ka eska juramutiri jánhasticha.

Daniel 1:1-21.Kurhamarhikuecha

 • ¿Néskiksï inde tʼámu tumbicha engaksï dibujurhu jaka, ka andiksïsï Babilonia jaki?
 • ¿Ambe uékasïni úni Nabukodonosori ini tʼámu tumbichani jingoni, ka ambe arhiasïni imeri ánchikuarhirichani?
 • ¿Danieli ambe kurhajkuarhisïni para tʼireni ima ka imeri tanimu amiguembecha?
 • Engaksï diesi jurhiatikua tʼirejkia berdura ambe, ¿néna xarharasïni Danieli ka imeri amiguembecha ka nénaksï xarharasïni máteru tumbicha?
 • ¿Andiksïsï pájki Danielini ka imeri amiguechani juramutiri kʼumanchikuarhu, ka nénaksï sánderu ambakiski eska saserdoticha ka mímixeticha?

Máteru kurhamarhikuecha

 • Arhinta Daniel 1:1-21.

  ¿Andichisï jatsi para jánguarhintani parachi no jámani úni juchari tsitikuechani o ikichakueni jásï ambe? (Dan. 1:8; Gén. 39:7, 10; Gal. 6:9.)

  ¿Tumbicha nénaksï úpirini antsitanhani jarhani paraksï úni imani ambe, engaksï máru uandajka eska “ambakiti ambeska” ? (Dan. 1:8; Pro. 20:1; 2 Kor. 6:17-7:1.)

  Uandantskua tʼámu tumbi ebreuecheri, ¿nénajtsïni jarhuatasïni jánhaskani na engachi jatsika para exeni jorhenguarhikuani? (Dan. 1:20; Isa. 54:13; 1 Kor. 3:18-20.)