Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Juchiti libru enga Bibliaeri ambe uandajka

Uandantskua 39: Aroniri pirimu tsïpasïndi

Uandantskua 39: Aroniri pirimu tsïpasïndi

EXE tsïtsïkichani ka almendrechani engaksï uérekuarheni jaka pirimurhu o chkarirhu. Aroniri pirimuesti. ¡I fruta ka tsïtsïkicha, ma chúrikua jimbojkuksï jukasti! Ju exeni andi.

Moisesi íntskusïndi Aronini pirimuni enga tsïparajka

Israelitechaksï, ióni jámastia desierturhu ísï. Máruksï no uékasïndi eska Moisesi orhejtsïkuauaka, ka ni eska Aroni jindeuaka kʼéri saserdoti. Kore jindesti ma enga ísï eratsijka, ka ístu Datani, Abirami ka 250 engaksï kʼéri ambeeka iretarhu. Iáminduksï jurhasïndi ka arhisïndiksï Moisesini: ‘¿Andirisï tʼu sánderu kʼéri exekuarhijka eska jucha?’.

Moisesi arhisïndi Koreni ka imechani engaksï chúxapajka: ‘Pauani xarhintku, jupikauakajtsï insiensu jatakuechani ka insiensujtsï jatsirauaka. Ka juuakajtsï Jeobaeri tabernakulurhu. Exeakachi néni erakua ima’.

Pauandikua, Kore ka 250 engaksï chúxapaenga, jurhasïndiksï tabernakulurhu. Uánikua máteruechaksï jurhasïndi para imechani jingoni úkuarheni. Jeoba kánikua ikiaxati. Moisesi uandasïndi: ‘Kéndiku je inde no sési úricheri kʼumanchikuechani jimbo’. ‘Asï ambe ma pʼárhikua je.’ Kʼuiripu kurhandisïndi ka kéndikusïndiksï Koreri, Dataniri ka Abiramiri kʼumanchikuechani jimbo.

Jiájkani, Moisesi arhiasïndi: ‘Ini jimbojtsï mítiaka néni erakua Jeoba. Echeri mítakuarhiati ka auantauati indeni achatichani engaksï no sési úrika’.

Enga Moisesi kʼamakujka uandani, echeri mítakuarhisïndi. Kore, Datani ka Abiramiri kʼumanchikuecha ka iámindu imecheri ambe, uekanhisïndi ka ístu imecha engaksï imechani jingoni jarhajka, ka echeri ménderu míkuarhintasïndi. Enga kʼuiripu kurhaajka na engaksï uinhachajka imecha engaksï uekanhini jarhajka, uandasïndiksï: ‘¡Sïpakuarhi je! ¡Echeri juchantsïni jamberi antati!’.

Kore ka ima 250 engaksï chúxapajka, útasïksï jima no iauani jarhasti enga tabernakulu jaka. Ísï jimbo, Jeoba chpiri axasïndi, ka iáminduechaksï kurhisïndi. Jiájkani Jeoba arhisïndi Eleasarini, Aroniri uájpani, eska jupikauaka insiensu jatakuechani engaksï imeecheripka engaksï uarhikia, ka eska imechani jingoni uáka lámina tsʼirimbiti ma para altarirhu jatsikuni. I lámina tsʼirimbiti, marhuasïndi para miátantaani israelitechani eska Aroni ka imeri uájpechajkuksï jatsiska sésikua paraksï Jeobaeri saserdotini.

Peru Jeoba uékasïndi sési uaxastani eska Aronini ka imeri uájpechani erakuaska paraksï saserdotini. Ísï jimbo, arhisïndi Moisesini: ‘Eska ima enga orhejtsïkutika mándani tribu Israeliri, juaaka imeri pirimuni. Para Lebiri tribu, eska Aroni juaaka imeri pirimuni. Jiájkani tabernakulurhu pá mándani pirimuni ka arka pakatperakueri orhepatini jatsiauakari. Imeri pirimu engani erakuaka para jindeeni saserdoti, tsïpati’.

Enga Moisesi exejka pauandikua, ¡Aroniri pirimurhu tsïtsïkicha ka almendra ninirichaksï jukasïndi! ¿Exeskiria iásï kʼóru andisï Jeoba u eska Aroniri pirimu tsïparapiringa?

Números 16:1-49; 17:1-11; 26:10.Kurhamarhikuecha

 • ¿Néksï nóteru jaiapanhintasïni Moisesi ka Aronini, ka ambeksï arhisïni Moisesini?
 • ¿Moisesi ambe kurhakusïni Koreni ka imeri 250 chúxapatichani?
 • ¿Moisesi ambe arhisïni iretani, ka ambe úkuarhesïni enga kʼamarajkia uandani?
 • ¿Ambeksï úkuarhinchasïni Kore ka imeri 250 chúxapaticha?
 • ¿Ambe úsïni Eleasari, Aroniri uájpa, imecheri insiensu jatakuechani jingoni engaksï uarhikia, ka andi?
 • ¿Andisï újki Jeoba eska tsïpaaka Aroniri pirimu? (Exe dibujuni.)

Máteru kurhamarhikuecha

 • Arhinta Números 16:1-49.

  ¿Ambe úski Kore ka imeri chúxapaticha, ka andisï i ambe ísïpi enajkiksï no jaiapanhintani japi Jeobani? (Núm. 16:9, 10, 18; Lev. 10:1, 2; Pro. 11:2.)

  ¿Ambe no sési jásï eratsikuaksï jatsispi Kore ka 250 “kúnguarhikuarhu anapu orhejtsïkuticha”? (Núm. 16:1-3; Pro. 15:33; Isa. 49:7.)

 • Arhinta Números 17:1-11 ka 26:10.

  ¿Ambe arhikuekasïreni enga Aroniri pirimu ísï tsïparapka, ka andisï Jeoba uandapi eskaksï arkarhu patsapiringa? (Núm. 17:5, 8, 10.)

  ¿Ambechi uá jorhenguarhini enga Aroniri pirimu ísï tsïparapka? (Núm. 17:10; Uku. 20:28; Fili. 2:14; Ebr. 13:17.)