Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Juchiti libru enga Bibliaeri ambe uandajka

Uandantskua 32: Diesi plaguecha

Uandantskua 32: Diesi plaguecha

EXE dibujuechani. Mándani jimbo xarhatasïndi plaga ma enga Jeoba Ejiptuni axakupka. Orheta, exesïngari enga Aroni, pirimu jimbo pʼómajka iorhekua Nilurhu. Jiájkani itsï iurhiri úkuarhintaspti ka kuruchechaksï úndaspti uarhini ka itsï uénaspti no sési jájkundeni.

No sési nikuasïndi ejipsiuechani

Tátsekua, Jeoba úspti eska iorhekua Nilurhu ranechaksï uémipiringa. Jámasïrendiksï jornecharhu ísï, jimesïsï engaksï tsïreri jeuetaenga, kamecharisï ka nani uéjki ísï. Engaksï ranecha uarhipkia, ejipsiuecha tánantasptiksï ka iámu paisi uénaspti no sési jájkundeni.

Jiájkani, Aroni taiantskaspti imeri pirimuni jingoni ka tʼupuri, jejenicha úkuarhintaspti, sïpimu sapiraticha engaksï tʼenajpejka. I jindespti tanimu plaga.

Máteru plaguecha jindesptiksï para ejipsiuechajku ka no para Israeli. Tʼámu plaga, jindesptiksï tíndi kʼératicha engaksï ejipsiuecheri kʼumanchikuechani jimbo inchaenga. Ka iúmu plaga, pʼamenchataraspti animalichani. Uánikua ejipsiuecheri uákasïcha, karichicha ka chibuecha uarhisptiksï.

Tátsekua Moisesi ka Aroni tʼupuri jápuksï kʼuanikuspti ka tʼupuri úspti eskaksï xáni kʼuiripu ka animalicha pixirekuarhepiringa. I jindespti kuímu plaga.

Tátsekua Moisesi jájki tarhataspti ka Jeoba úndaspti chararani ka xanuatani. I jindespti sánderu kʼéri xanuata enga Ejiptu uekorhipka.

Oktabu plaga jindespti uánikua chochuecha. Nóksï méni xarharaxapti xáni uánikua ka nóteruksï méni xarharapirindia. Arhasptiksï iámindu ambe enga xanuata no kʼamajkupka.

Nobenu plaga jindespti pápjandikua. Tanimu jurhiatikua pápjandispti iámu paisi jimbo, peru nani engaksï israelitecha irekapka no pápjandispti.

Ultimu, Tata Diosï arhispti imeri iretani eskaksï karichi sapichueri iurhiri atamutapiringa imecheri puertarhu. Jiájkani Tata Diosïri ánjili nitamaspti Ejiptu ísï. Ka enga ánjili exeanga iurhirini, no nemani uándikusïrendi imani kʼumanchikua jimbo. Peru enga no exeanga iurhirini, uándikusïrendi orheta uájpani kʼuiripuerini o animalirini. I jindespti ultimu plaga.

Enga nitamapkia i plaga, Faraoni jurajkuaspti israelitechani ka íksï jingontku jarhasptia ka ima chúrikuaksï uéakuntaspti Ejiptu.

Éxodo, kapituluecha 7 asta 12 jamberi.Kurhamarhikuecha

 • Exeaparini dibujuechani, ¿nákispiksï orheta tanimu plaguecha enga Jeoba axakupka Ejiptuni?
 • ¿Andiksïsï no májkuenipi orheta tanimu plaguecha máteruechani jingoni?
 • ¿Nákispi tʼámu, iúmu ka kuímu plaga?
 • ¿Nákispi septimu, oktabu ka nobenu plaga?
 • ¿Ambe uandaspi Jeoba eskaksï úpiringa israelitecha ante de ultimu plaga?
 • ¿Nákispi ultimu plaga ka ambe úkuarhispi tátsekua?

Máteru kurhamarhikuecha

 • Arhinta Éxodo 7:19- 8:23.

  Nájkiruka Ejiptu anapu sïkuamichajtuksï úpka májkueni úni eska orheta tsimani plaguecha, ¿ambeksï jatsispi para jiókuarhini tanimu plaga para orhepatini? (Éxo. 8:18, 19; Mat. 12:24-28.)

  ¿Jeoba néna xarhataspi tʼámu plagani jimbo eska úsïnga kuájchakuni imeri iretani, ka i ambe néna pʼikuastasïni Tata Diosïri iretani enga janoakia “kʼéri mískuarhita”? (Éxo. 8:22, 23; Rev. 7:13, 14, NM; 2 Cró. 16:9.)

 • Arhinta Éxodo 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25, ka 10:13-15, 21-23.

  ¿Nákiksï tsimani kúnguarhikuecha xarharaski diesi plaguechani jimbo, ka iásï nénachi jatsiski para exeani ini tsimani kúnguarhikuechani? (Éxo. 8:10, 18, 19; 9:14.)

  ¿Nénajtsïni jarhuatasïni Éxodo 9:16 kurhanguntani andisï Jeoba jurajkuni jaki eska Satanasi útasï irekaka? (Rom. 9:21, 22.)

 • Arhinta Éxodo 12:21-32.

  ¿Paskua néna úspi eskaksï uánikuecha tsípiti pakarapiringa, ka ambe arhikuekapirini i miántskua? (Éxo. 12:21-23; Juanu 1:29; Rom. 5:18, 19, 21; 1 Kor. 5:7.)