Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

Uandantskua 33: Parhikusïndiksï mari Charhapitirhu

Uandantskua 33: Parhikusïndiksï mari Charhapitirhu

¡EXE ambe enga úkuarhini jaka! Moisesisti enga imeri pirimuni mari Charhapitirhu ísï eraatarani jaka. Indecha engaksï ixuani parhikutini jaka Moisesini jingoni, israelitestiksï. Joperu Faraoni ka imeri sondaduechaksï ogarixati. Ju exeni néna úkuarhiski i ambe.

Ejipsiuechaksï uarhimixati

Eskachi na jorhenguarhikia. Enga nitamapkia ultimu plaga, Faraoni arhiaspti israelitechani eskaksï uéakuntapiringa Ejiptu. Ka 600,000 achati israelitechaksï uéakuntaspti, ka ístu uánikua uarhiticha ka sapicha. Ístu, uánikua kʼuiripu engaksï jakajkupka Jeobani nirasptiksï imechani jingoni. Ka ístuksï paaspti karichichani, chibuechani, ka uákasïchani.

Ante de uéakuntanksï, israelitechaksï kurhakuaspti ejipsiuechani takusï ka mámaru ambe engaksï orueripka ka plateripka. Ultimu plagani jimbo ejipsiuechaksï kánikua chéxapti. Ísï jimbo, íntskuasptiksï israelitechani iámindu ambe engaksï kurhakuapka.

Máru jurhiatikuecha tátsekua, israelitechaksï niáraspti mari Charhapitirhu. Jimaksï mintsikuarhispti. Jiájkani Faraoni ka imeri kʼuiripu úndasptiksï eratsini eskaksï no sési úspka ísï jurajkuani israelitechani. Uandasptiksï: ‘¡Jurajkuaskachi juchari jántspirichani!’.

Faraoni ménderu mójtakuspti imeri eratsikuani. Jirejiresï pʼitarkuarhispti imeri karretani ka sondaduechani. Niraspti andanguani israelitechani 600 karreta sánderu ambaratichani jingoni ka ístu iámindu máteru karretechani jingoni engaksï Ejiptu japka.

Engaksï israelitecha exepka eska Faraoni jurhaxapka imeri ejersituni jingoni, kánikuaksï chéspti. No jarhaspti nanisïsï sïpakuarhini. Ma ladu jimbo mari Charhapiti jarhaspti ka máteru ladu jimbo ejipsiuecha. Peru Jeoba nubi ma peeraspti para óndakuani ejipsiuechani. Ísï ejipsiuecha nóteruksï úsïrendia exeani israelitechani para ataani.

Iásï, Jeoba arhispti Moisesini eska eraatapiringa imeri pirimuni mari Charhapitirhu ísï. Enga Moisesi ísï úpka, Jeoba úspti eska kʼéri ma tarhiata jupiringa jurhiata uérakuarhu uératini ísï. Ka mari arhukurispti, ka itsï jiniani ka ixuani pakaraspti.

Jiájkani israelitechaksï uénaspti xanharani marirhu terojkani kʼarhindekuarhu ísï. Uánikua ora jimboksï parhikuspti ima miioni jimbo kʼuiripuecha, imeri animalichani jingoni. Ka ejipsiuecha ménderu úspti exeani, ka nirasptiksï andanguani.

Engaksï i ambe úpka, Tata Diosï úspti eska imeri karretecha uéndurhantapiringaksï garretechani. Ejipsiuecha kánikuaksï chéspti ka uénasptiksï uinhachani: ‘Jeoba uarhiperaxati juchantsïni jingoni israelitechani jimbo. ¡Ju je sïpakuarhini!’. Peru ióndakuarhuesptia.

Jiájkani Jeoba arhispti Moisesini eska eraatapiringa imeri pirimu mari Charhapitirhu, eskari na exejka dibujurhu. Jiájkani itsï uénaspti kúnguarhintani ka jima ójchakuraspti ejipsiuechani ka karretechani. Iámu ejersitu marirhu jarhaspti. ¡Ka no ma ejipsiu tsípiti pakaraspti!

¡Na xáni tsípipi Tata Diosïri ireta tsípiti pakarani! Achatichaksï pirekua ma pirekuspti Jeobani para meiamukua íntskuntani, arhiparinksï: ‘Jeoba ambakiti uarhiperakua ma andasti. Marirhu kʼuanimaasti kabaiuechani ka imechani engaksï jatarini japka’. Míriami, Moisesiri piremba petaspti imeri panderetani, ka iámindu uarhitichajtuksï ísï úspti. Uarhasptiksï ka piresptiksï: ‘Jeoba ambakiti uarhiperakua ma andasti. Marirhu kʼuanimaasti kabaiuechani ka imechani engaksï jatarini japka’.

Éxodo, kapituluecha 12 asta 15 jamberi.Kurhamarhikuecha

 • ¿Namunksï achati israelitecha, uarhiticha ka sapicha uéakuntaspiksï Ejiptu, ka néksï máteruecha niraspi?
 • ¿Néna pʼikuarheraspi Faraoni enga jurajkuapka israelitechani ka ambe úspi?
 • ¿Ambe úspi Jeoba paraka ejipsiuecha no atapiringa imeri iretani?
 • ¿Ambe úkuarhespi enga Moisesi mari Charhapitirhu ísï eraatarapka imeri pirimuni, ka ambeksï úspi israelitecha?
 • ¿Ambe úkuarhespi engaksï ejipsiuecha nípka andanguani israelitechani?
 • ¿Nénaksï xarhataspi israelitecha eskaksï tsípixapka ka eskaksï jeiapanhikuntaspka Jeobani enga kuájchakuapka?

Máteru kurhamarhikuecha

 • Arhinta Éxodo 12:33-36.

  ¿Ambe úspi Jeoba paraka imeri ireta andani uérapiringa iámindu imani uéxurhinichani jimbo enga Ejiptu japka? (Éxo. 3:21, 22; 12:35, 36.)

 • Arhinta Éxodo 14:1-31.

  Moisesiri uandakuecha engaksï Éxodo 14:13, 14 jimbo jaka, ¿néna jarhuaatasïni imechani engaksï Jeobani marhuakuni jaka iásï para enga Armagedoni juuaka? (2 Cró. 20:17; Sal. 91:8.)

 • Arhinta Éxodo 15:1-8, 20, 21.

  Engaksï Jeobani marhuakujka, ¿andisïksï jatsi para pirekuni? (Éxo. 15:1, 2; Sal. 105:2, 3; Jaŋ. 15:3, 4.)

  Enga Míriami ka máteru uarhiticha pirekupka Jeobani mari Charhapitirhu, ¿ambe ejempluksï íntskuaski iásï anapu kristianechani? (Éxo.15:20, 21;Sal.68:11.)