Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Juchiti libru enga Bibliaeri ambe uandajka

Uandantskua 21: Ermanuembechaksï kurhunhisïndi Joseni

Uandantskua 21: Ermanuembechaksï kurhunhisïndi Joseni

¡EXE na enga xáni kómu jaka i tumbi! Josesti. Ermanuembecha atarakuntastiksï ini achatichani engaksï Ejiptu nirani jaka. Jiniksï jántspiri uáti Joseni. ¿Andisïksï xáni no sési ambe u ermanuembecha? Jimbokaksï enbidiarisïnga Joseni.

Joseri ermanuembechaksï íntspikuarhisïndi Joseni

Imecheri tátemba Jakobu, kánikua uékasïrendi Joseni. Xarhatakuspti i ambe enga sési jásï xukuparhakua ma úkupka. Enga imeri 10 ermanuembecha exepka eska Jakobu sánderu uékasïrenga Joseni, uénasptiksï enbidiarini ka kurhunhini. Peru jarhaspti máteru ambe engaksï jimbojtu kurhunhenga.

Jose tsimani ambe tsánharhispti. Imani tsimani tsánharhikuechani jimbo, imeri ermanuembechaksï tinguixurhikusïrendi. Ka enga Jose eianguapka i tsánharhikuechani, sánderuksï kurhunhespti.

Ma jurhiatikua, Joseri ermanuembecha eranguaxaptiksï tátemberi karichichani, Jakobu arhispti Joseni eska nípiringa exeani nénaksï nitamakuarhexapi. Engaksï ermanuembecha exepka Joseni jurhani jarhani, máruksï ísï uandasïndi: ‘¡Ju je uándikuni!’. Peru Rubeni, enga sánderu kʼéripka, uandasïndi: ‘¡No, nómbe, asï u je indeni ambe!’. Nóksï uándikusïndi, peruksï posurhu ma jimbo kʼuaninhasïndiksï enga nómbe itsï jatapka. Jiájkani, uaxakasïndiksï eratsintani ambeksï uá Joseni jingoni.

Jiájkani, jimesïsïksï nitamaxapti ismaelitecha máru. Juda arhiaspti ermanuembechani: ‘Ju je atarakuantani ismaelitechani’. Ka ísïksï úspti. ¡Atarantasptiksï Joseni, 20 tumina plateri jimbo! ¡Xáni no sési ambe, engaksï úpka ka nóksï pʼamojkuni!

¿Ambeksï arhipirini tátembani? Uándikusïndiksï chibuni ma, ka chibueri iurhirirhuksï inchamasïndi uánikua uelta Joseri xukuparhakuani. Jiájkani pákusïndiksï xukuparhakuani Jakobuni ka arhisïndiksï: ‘I ambechi exentaska. Exe, Joseri xukuparhakuesti’.

Jakobu mítintasïndi xukuparhakuani. Ka uandasïndi: ‘Jamberi animali ma uándikuti Joseni’. Ka indeni ambesïksï uékandi Joseri ermanuembecha eska tátemba eratsipiringa. Jakobu kánikua kómu pʼikuarherasïndi. Uánikua jurhiatikua uerasïndi Joseni jimbo. Peru Jose no uarhispti. Ju exeni ambe nitamanchaspi jima enga pánhapka.

Génesis 37:1-35.Kurhamarhikuecha

 • ¿Andisï ermanuembecha enbidiarieni Joseni, ka ambeksï úspi?
 • ¿Ambeksï uékasïni úkuni ermanuembecha Joseni, peru ambe arhiasïni Rubeni?
 • ¿Ambeksï úsïni engaksï ismaelitecha niárajka?
 • ¿Ambeksï úsïni Joseri ermanuembecha para tátemba jakajkuni eska Jose uarhispkia?

Máteru kurhamarhikuecha

 • Arhinta Génesis 37:1-35.

  Kristianuecha, ¿nénaksï uá ísï úni eska Jose engaksï exeaka eska kúnguarhikuarhu anapu ma no jurhimbiti jámaxaka? (Gén. 37:2; Lev. 5:1; 1 Kor. 1:11.)

  ¿Andisï ermanuembecha atarantapi Joseni? (Gén. 37:11, 18; Pro. 27:4; Sant. 3:14-16.)

  ¿Ambe úspi Jakobu, engaksï iáminduecha újka engaksï uarhinchajka nemani? (Gén. 37:35.)