LOTI ka imeri familia, Kanaani irekasptiksï Abraanini jingoni. Ma jurhiatikua Abraani arhispti Lotini: ‘Ixú no jarhasti kánikua uitsakua para chíti ka juchiti animalicha. Ísï jimbo, jimboetakua, ju táchani ísï irekani. Engari tʼu jiniani ísï niraska, ji ixuani ísï niuaka’.

Loti eraspti echerini. Ka exespti ambakiti echeri ma distritu Jordanirhu enga kánikua itsï ka uitsakua japka para imeri animalicha. Ísï jimbo, Loti jima mótsispti imeri familiani jingoni ka imeri animalichani jingoni. Ka pakarasptiksï irekani ireta Sodoma jimbo.

Sodoma anapuecha, kánikuaksï no sési úrispti. I ambe ikiatasïrendi Tata Diosïni ka ístu Lotini jimboka i ambakiti kʼuiripuespka. Ísï jimbo, axaaspti tsimani ánjilichani paraksï eianguni Lotini eska Tata Diosï kʼamajkuapiringa Sodoma ka Gomorra anapuechani jimbokaksï kánikua no sési úrispka.

Ánjilichaksï arhispti Lotini: ‘¡Jirejiresï! ¡Jupika chíti uátsïchani ka chíti uarhitini ka uéaku je ixú!’. Loti ka imeri familiemba ióndaxaptiksï, ísï jimbo, ánjilichaksï jupijkuaspti ka petatasptiksï iretarhu uératini. Jiájkani ma ánjili arhiaspti: ‘¡Kókuani, sïpakuarhi je parajtsï tsípiti uérani! Asï era je tátsepani ísï. Ni je juátarhu ísï parajtsï no uarhini’.

Loti ka imeri uátsïchaksï kurhandispti ka uéakusptiksï Sodoma uératini. Nóksï anhaxurhispti ka niksï tátsepani ísï eraani. Peru Lotiri témba no kurhandispti, engaksï uéakupkia iretarhu, anhaxurhispti ka eraparhaspti. Jiájkani itukua úkuarhintaspti. ¿Exexakiri dibujurhu?

Indeni jimbochi jorhenguarhisïnga ambe ma: eska Tata Diosï kuájchakuasïnga imechani engaksï kurhajchajka, peru imaksï engaksï no kurhajchajka, uarhisïndiksï.

Génesis 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Lukasʌ 17:28-32; 2 Pedru 2:6-8.

Loti uéakuntaxati Sodoma uératini


Kurhamarhikuecha

 • ¿Abraani ka Loti andisïksï táchani ísï nípi irekani?
 • ¿Loti andisï uékapi Sodoma irekani?
 • ¿Na jásï kʼuiripuespi Sodoma anapuecha?
 • ¿Ambeksï aianguspi Lotini tsimani ánjilicha?
 • ¿Andisï Loti témba itukua úkuarhintapi?
 • ¿Ambejtsïni jorhendasïni inde ambe enga Loti témba úkuarhinchapka?

Máteru kurhamarhikuecha

 • Arhinta Génesis 13:5-13.

  ¿Ambejtsïni jorhendasïni Abraaniri nitamakua, enga arhijperakua ma jauaka máteruechani jingoni? (Gén. 13:8, 9; Rom. 12:10; Fili. 2:3, 4.)

 • Arhinta Génesis 18:20-33.

  Exeparini na enga Jeoba uandontskuarhipka Abraanini jingoni, ¿andichisï uá mintsikani, eska Jeoba ka Jesusi jurhimbitiksï jusgarpiaka? (Gén. 18:25, 26; Mat. 25:31-33.)

 • Arhinta Génesis 19:1-29.

  Eskaksï na arhijka i textuecha, ¿néna exesïni Tata Diosï enga achati ma apondijka máteru achatini jingoni? (Gén. 19:5, 13; Lev. 20:13.)

  ¿Abraani ka Loti néna jimbo no májkuenksï jiókuarhispi Tata Diosïri juramukuechani, ka ambechi jorhenguarhisïni? (Gén. 19:15, 16, 19, 20; 22:3.)

 • Arhinta Lukasʌ 17:28-32.

  ¿Loti témba néna exesïreni jatsikuarhekuani, ka ambejtsïni eiangusïni i ambe? (Luk. 12:15; 17:31, 32; Mat. 6:19-21, 25.)

 • Arhinta 2 Pedru 2:6-8.

  Ísï eska Loti, ¿nénachi jatsiski para exeni parhakpinirhu anapu ambe? (Eze. 9:4; 1 Juanu 2:15-17.)