Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

Uandantskua 9: Noe arka ma úsïndi

Uandantskua 9: Noe arka ma úsïndi
Kʼuiripuechaksï teresmarhusïndi Noeni

NOE kámasïrendi témbani ka tanimu uájpechani. Imeri uájpechaksï arhinhasïrendi Semi, Kami ka Jafeti, íksï kásïrendi témbechani. Ísï jimbo, Noeri familiarhu, ochu kʼuiripuechesptiksï.

Tata Diosï arhispti Noeni eska úpiringa ambe ma enga no méni xarharani japka. Arhispti eska kʼéri arka ma úpiringa. Ima arka kánikua kʼéspti, ísïspti eska barku ma, joperu sánderu ísï xarharasïrendi eska kʼéri kaja iósti ma. Ka arhispti: ‘Tanimu pisuiri u’, ‘ka jatsiku kuartuechani’. Kuartuechaksï jindespti para Noe ka imeri familiemba, ka animalicha, ka paraksï tʼirekua patsani.

Tata Diosï arhispti Noeni eska sési úpiringa arkani, para itsï no inchani. Uandaspti: ‘Axaaka kʼéri janikua ma parani kʼamajkuani kʼuiripuechani. Ka imecha engaksï no jauaka arkarhu, uarhiatiksï’.

Noe ka imeri uájpechaksï kurhajchaspti Tata Diosïni, ka uénasptiksï arkani úni. Joperu máteru kʼuiripuechaksï teresmarhuaspti. Chúngumastiksï no sési jásï ambe úni ka nóksï jakajkuspti enga Noe eianguapka ambe enga Tata Diosï úpiringa.

Noeri familia incharaxatiksï arkarhu, tʼirekua ka animalichani

Jimboka kánikua kʼéspka arka, uánikua uéxurhini jimboksï kʼamakuspti úni. Engaksï úpkia, Tata Diosï arhispti Noeni eska incharaapiringa animalichani. Arhispti eska máru animalichani tsimandani ka máru sietichani incharaapiringa xáni kútsïtini ka tʼarheni. Ístu, arhispti eska mámaru jarhati pájaruechani incharaapiringa. Noe ísï úspti eska Tata Diosï na arhipka.

Tátsekua, Noe ka imeri familia inchasptiksï arkarhu. Jimajkani Tata Diosï míkaspti puertani. Incharini, Noe ka imeri familia erokuarhixaptiksï. Exekuarhi eskari jima jarhaska erokuarhini imani janikuani. ¿Jupirini kʼéri janikua eska Tata Diosï na uandapka?

Génesis 6:9-22; 7:1-9.Kurhamarhikuecha

 • ¿Namunispiksï Noeri familiarhu, ka náksï arhinhasïreni uájpecha?
 • ¿Ambe arhispi Tata Diosï Noeni eska úpiringa ka andi?
 • ¿Ambeksï uandaspi kʼuiripuecha enga Noe aianguapka arkaeri ambe?
 • ¿Ambe arhispi Tata Diosï Noeni eska úpiringa animalichani jingoni?
 • Enga Tata Diosï míkapkia puertani, ¿ambe úspi Noe ka imeri familia?

Máteru kurhamarhikuecha

 • Arhinta Génesis 6:9-22.

  ¿Andisï Tata Diosï xáni jaiapanhintapi Noeni? (Gén. 6:9, 22.)

  ¿Jeoba néna exesïni uarhiperakuani, ka nénajtsïni jarhuatasïni i ambe parachi erakuani tsípekuarhitechani? (Gén. 6:11, 12; Sal. 11:5.)

  ¿Nénajtsïni jarhuatasïni Noeri ejemplu, engachi juramukuechani intsïnhauaka Jeobaeri kúnguarhikuarhu? (Gén. 6:22; 1 Juanu 5:3.)

 • Arhinta Génesis 7:1-9.

  ¿Nénajtsïni uinhaperantasïni mítini eska Jeoba jeiapanhintaspka Noeni nájkiruka pekadoripka? (Gén. 7:1; Pro. 10:16; Isa. 26:7.)