Exeni ambe enga jataka

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Erakuni idiomani Purépecha

 JORHENGUARHIKUA 31

Josue ka gabaonitecha

Josue ka gabaonitecha

Máteru Kanaani anapu iretechaksï aiangunhaspti ambe enga úkuarhipka Jeriko. Ima iretecheri reichaksï kúnguarhintaspti para israelitecha jingoni uarhipeni. Peru Gabaoni anapuechaksï eratsispti ambe ma úni. Xukuparhakuaksï jukantaspti enga iámu jiánguarhipkia, nirasptiksï Josueni exeni ka arhisptiksï: “Iauani uératinchi jurhaska. Kurhaaskachi Jeobaeri ambe ka iámindu ambe enga úka chánksïni jimbo jini Ejiptu ka Moabi. Engajtsïni aiachiska eskajtsïni no kʼamajkuaka, chári jántspiriuakachi”.

Josue jakajkukuaspti ka aiakuaspti eska no kʼamajkuapiringa. Peru tanimu jurhiatikua tátsekua, Josue mítispti eskaksï gabaonitecha no iauanisï anapuespka, sino eskaksï Kanaani anapuespka. Jimbosï Josue kurhamarhiapti: “¿Andijtsïnisï chkuanderachi?”. Imaksï arhispti: “Jimbokachi chéxapka. Mítiskachi eska Jeoba, chári Tata Diosï, uarhipesïnga chánksïni jimbo. Jimboetakua, asïjtsïni uándiku”. Josue kumplirispti ambe enga aiakuapka ka no ma ambe úkuaspti.

No ióni jimbo, sinku rei Kanaani anapuecha ka imecheri ejersituecha, nirasptiksï gabaonitechani kʼamajkuani.  Josue ka imeri ejersitu, erantskutasptiksï xanharani paraksï nirani kuájpiani gabaonitechani. Pauandikua, tsípku uénaspti uarhiperakua. Kanaani anapuechaksï uénaspti iápurisï sïpakuarhini, peru Jeoba úspti eska kʼérati xanuata uekorhepiringa. Tátsekua, Josue kurhakuspti Jeobani eska anhaxustapiringa jurhiatani. Peru, ¿andisï Josue kurhakupi ini ambe Jeobani enga no na jatini antesi úkuarhini japka? Jimboka kánikua mintsikasïrenga Jeobani. Ísï jimbosï jurhiata no inchajtsïkupti imani jurhiatikua, astakaksï israelitecha andaapka Kanaani anapu reichani ka imecheri ejersituechani.

“Ma ambejku uétarhisïndi eskajtsï uandaaka ‘jo’ o ‘nómbe’ jimboka Noambakitiriska engajtsï jukari uandaaka” (Mateu 5:37, TDU).