Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Ambe engani jorhenguarhijka Bibliaeri

 JORHENGUARHIKUA 36

Jefte aiatspesïndi ambe ma

Jefte aiatspesïndi ambe ma

Israelitechaksï ménderu jurajkuspti Jeobani ka uénasptiksï idoluechani kómarhiani. Peru ima diosï úkatechaksï no úsïrendi kuájchakuani engaksï Ammoni anapuecha no sési káuenga. Ireta uánikua uéxurhini no sési nitamakuarhespti. Últimu, arhisptiksï Jeobani: “Pekariskachi. Jimboetakua, kuájpintajtsïni juchari enemiguecheri”. Israelitechaksï kʼependurhiaspti idoluechani ka ménderuksï uéntaspti Jeobani kómarhini. Jimajkani, Jeoba nóteru úsptia ísku exeni na engaksï sufririni japka.

Jimboksïsï israelitecha soldaduni ma erakupti enga Jefte arhinhaenga. Ima jindepirindi enga orhekupaapiringa paraksï uarhiperani Ammoni anapuecha jingoni. Jefte arhispti Jeobani: “Engajtsïni jarhuataska andani ini guerrani, aiachesïngakini eskakini  íntskuaka imani enga orheta uéraaka juchiti kʼumanchikuarhu pararini kúntani”. Jeoba kurhaaspti Jefteri komarhikuani ka jarhuataspti andani guerrani.

Enga Jefte kʼuanhatsintapka imeri kʼumanchikuarhu, ima enga primeru uérapka kúntani, jindespti imeri uátsï. Imantkusï kánguarhiendi. Uarhaparini uéraspti ka pandereta ma kústaparini. ¿Ka iásï ambe úpirinia Jefte? Miántaspti ambe enga aiatspipka ka uandaspti: “¡Oh no, juchiti uátsï! Xáni engani no sési pʼikuarhinhijka. Aiakuska ambe ma Jeobani ka parani kumplirini, jatsiska parakini tabernakulurhu axani jini Silo parari marhuani”. Imeri uájpa arhispti: “Táti, engari ísï aiakuka Jeobani, jatsiskari para kumplirini. Solukini kurhachesïnga eskarini jurajkuaka parani juátecharhisï nirani juchiti amigaecha jingoni tsimani kutsï. Ka tátsekua, niuaka tabernakulurhu”. Jefte uájpa sési marhuaspti tabernakulurhu astaka uarhipka. Imeri amigaechaksï mándani uéxurhini nirasïrendi pʼorhembini Silo.

“Ima enga sánderu uéauaka uájpechani ka eska jíndini, nójtu jukanchasïndi juchiitini” (Mateu 10:37).