Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Ambe engani jorhenguarhijka Bibliaeri

 JORHENGUARHIKUA 15

Jeoba no mirikurhispti Joseni

Jeoba no mirikurhispti Joseni

Enga Jose ónhakata japka, faraoni, Ejiptueri juramuti, tsánharhispti máru ambe enga no nema uénga kurhanguni. Jimajkani, faraoniri jántspiri ma arhispti eska Jose úpiringa arhini ambe arhikuekasïreni ima ambe enga tsánharhipka. Jiájkani faraoni, jirejiresï juárkuarhespti Joseni.

Faraoni kurhamarhispti: “¿Uárini arhini ambe arhikuekasïni ima ambe engani tsánharhika?”. Jose arhispti: “Jauati sieti uéxurhini enga Ejiptu kánikua t’irekua jauaka ka máteru siete uéxurhini enga no jauaka. Eraku nemani enga jánhaskatiika para tánani tʼirekua, para ireta no uarhini xáni kʼarhimani”. Faraoni arhispti: “¡Tʼunguini erakusïnga! Tʼuri jindeuaka engari sáno májkueni kʼériuaka eskani ji, ixú Ejiptu”. Peru, ¿andisï Jose mítipi ambe arhikuekasïreni ima ambe enga faraoni tsánharhipka? Jimboka Jeoba jarhuataspka.

Jose siete uéxurhini tánaspti tʼirekua. Tátsekua, interu parhakpini kʼarhindekua jarhaspti ísï eska na uandapka, ka iápurisï anapuechaksï janosïrendi paraksï tʼirekua piákuni. Jakobu, Joseri táti, mítispti eska Ejiptu jarhaspka tʼirekua, jimbosï 10 echakua uájpechani axaapti paraksï imajtu nirani piáni.

Jakobueri uájpechaksï niraspti Joseni exeni, ima sóntku mítiantaaspti, peruksï ima no mítintaspti. Tinguixurhikusptiksï Joseni, ísï eska ima na tsánharhipka enga tumbiipka. Jose uékasïrendi mítini sinksï útasï ikiakusïreni, jimbosï arhiapti: “Chájtsï espiecheska ka jurhaskajtsï exeni sini juchari paisi uinhapiski o nómbe”. Imaksï arhispti:  “¡Nochi espiecheska! Kanaani anapueskachi, 12 ermanuespkachi, peru ma uarhistia ka sapichu juchari táti jingoni jarhasti”. Jose arhiaspti: “Juáchijtsïni chári ermanu sapichuni ka jakajkuchiakaksïni”. Jimajkanksï níntaspti imecheri tátiri kʼumanchikuarhu.

Jakobueri familia ménderu nóteru jatsisptia tʼirekua ka ima ménderu axaaspti imeri uájpechani Ejiptu. I ueltaksï páspti Benjaminini imecheri ermanu sapichuni. Para tsʼéjkuani ermanu jembechani, Jose jískaspti imeri kopa plateri Benjaminiri kostalirhu ka uandaspti eskaksï ima sïpakuspka. Engaksï Joseri jántspiricha exentapka kopani Benjaminiri kostalirhu, imeri ermanuechaksï no úsïrendi jakajkuni. Kurhakusptiksï Joseni eska imechani kastigariapiringa ka no Benjaminini.

Jose kuenta íntskukuarhispti eskaksï imeri ermanuecha mójtakurhispkia. Nóteru aguantarisptia, úndaspti uerani ka uandaspti: “Ji Joseska, chári ermanu. ¿Tsípiti jarhaskiteru juchiti táti?”. Imeri ermanuechaksï ísku pakaraspti. Jose arhiaspti: “Asï no sési pʼikuarhera je imani ambe jimbo engajtsïni úchepka. Tata Diosïrini juásti ixú para cha no uarhini. Peru ¡kókuani je!, juá je juchiti tátini”.

Joseri ermanuechaksï níntaspti paraksï aianguni imecheri tátini imani xáni ambakiti notisia ka paraksï páni Ejiptu. Jose ka imeri táti, ménderuksï márku jarhasptia, engaksï xáni ióni nóteru exejperapkia.

“Engajtsï no puákuantaaka máruteruechani ambe engaksïni no sési úchiaka, ístu chári Táti nóksïni puáchentaati ambe engajtsï no sési uáka” (Mateu 6:15).