Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Ambe engani jorhenguarhijka Bibliaeri

 JORHENGUARHIKUA 10

Miánta Lotiri témbani

Miánta Lotiri témbani

Loti imeri tíu Abraani jingoni irekaspti, Kanaani. Tsimarhanksï xáni uáneraasptia animalichani enga nóteru ambandepkia nani jatsiani. Jimbosï Abraani arhipti Lotini: “Nóteruchi uákia tsimarhani ixú irekani. Jimboetakua, eraku naniasïri uékasïni nirani ka ji máteru ladu ísï niuaka”. ¿No ísïski eska Abraani ambakiti kʼuiripu máespka?

Loti exespti eska ma parti echeri kánikua sési jándespka, kánikua itsï jarhaspti ka uitsakua. Jimbosï erakupti jima nirani irekani imeri familia jingoni, iretarhu ma enga Sodoma no iauani japka. Ka tátsekuaksï Sodoma úspti imecheri kʼumanchikuani.

Sodoma ka Gomorra anapu kʼuiripu, kánikua no sési úrispti. Xániksï no sési úrispti enga Jeoba eratsipka kʼamajkuani imani tsimani iretechani. Peru Tata Diosï uékasïrendi salbarini Lotini ka imeri familiani, jimbosï axaapti tsimani ánjilichani paraksï arhiani: “¡Sóntku je! ¡Uéaku je ini iretarhu! ¡Jimboka Jeoba kʼamajkuaka!”.

Peru Loti ióndaxapti uéakuni iretarhu. Jimboksïsï ánjilicha jupijtapti Lotini, témbani ka imeri tsimani uátsïchani ka uiriipasptiksï petaatantaani. Ka arhiasptiksï: “¡Uiria je! ¡Sïpakuarhi je parajtsï no uarhini ka asï era je tátsepani ísï! Engajtsï tátsepani ísï eraaska, uarhiakajtsï”.

Engaksï ireta Sóari jimbo niárapkia, Jeoba úspti eska chpiri ka asufri uekorhepiringa Sodoma ka Gomorra. Imaksï tsimani iretecha méntku iámu kʼamakurhispti. Lotiri témba no kurhajchaspti Jeobani,  tátsepani ísï eraspti ka estatua itukueri ma úkuarhintaspti. Peru Loti ka uájpechaksï tsípiti pakaraspti jimbokaksï kurhandiraspka. Kánikuaksï no sési pʼikuarherapti jimboka Lotiri témba no ísï úspka, peru ístuksï sési pʼikuarherapti jimbokaksï ima kurhajchaspka Jeobani.

“Miánta je ambe enga úkuarhinchapka Lotiri témba” (Lukasʌ 17:32).