Judiuechaksï mándani uéxurhini úntasïrendi Paskuani, 14 de nisani jimbo. Ísïksï miántasïrendi eska Jeoba salbariuaspka Ejiptu uératini paraksï nóteru jántspirinia ka eska paaspka Echerirhu enga Aiakuapka. Uéxurhini 33 jimbo, Jesusi ka apostulichaksï Jerusaleni úntaspti Paskuani, kuarturhu ma enga iótakuarhu japka. Engaksï senaripkia, Jesusi arhiaspti: “Cha ma ísïrini traisionariuati”. Imaksï ísku pakaraspti ka kurhamarhisptiksï: “¿Néski?”. Jesusi arhiaspti: “Imaesti engani íntskuaka ini pedasu kurhinda”. Jimajkani, Judasï Iskariotini íntskuspti. Ka Judasï seguirispti jauarani ka uéntani kuarturhu.

Tátsekua, Jesusi kómarhikua ma úspti. Arhukuspti kurhindani ka íntsaaspti apostulichani engaksï imani jingoni pakarapka. Arhiaspti: “A je i kurhindani. I juchiti kuerpuni arhikuekasïndi engani chánksïni jimbo íntspiaka”. Tátsekua, kómarhikua ma úspti binu jimbo, íntsaaspti apostulichani ka arhiaspti: “A je i binuni. I juchiti iurhirini arhikuekasïndi engani íntspiaka parakaksï iáminduecha uáka puáminhantaani pekaduechani. Aiachesïngaksïni eskajtsï reicheuaka jíndeni jingoni auandarhu. Mándani uéxurhini ú je ini ambe parajtsïni miántani”. Jesusiri chúxapatichaksï útasï imani fecharhu tánguarhisïndi mándani uéxurhini, enga chúrini jarhajkia. Ima tánguarhikua arhinhasïndi Tateeri Sena.

 Engaksï senaripkia, apostulichaksï uénaspti alegarini né jindespi sánderu kʼéri ambe. Peru Jesusi arhiaspti: “Ima enga sánderu kʼéri ambeka chánksïni jingoni, jatsisti para ísï jámani komueska sánderu sapichu o eska nema enga no kʼéri ambeka”.

Jesusi ístu arhiaspti: “Chájtsï jindeska juchiti amiguecha. Jimboksïnisï eiangujka iámindu ambe enga juchiti Táti uéjka eskaksïni aianguaka. No ióndani kʼuanhatsintaakia auandarhu, nani enga juchiti Táti jaka. Perujtsï cha ixú pakaraaka ka kʼuiripu mítiati eskajtsï juchiti disipuluecheska, uékperakua jimbo engajtsï xarhatatsperaaka. Jatsiskajtsï para uékperani ísï eskaksïni ji na uékajka”.

Ka últimu, Jesusi kómarhispti Jeobani kurhakuparini eska kuidariuapiringa disipuluechani ka eska jarhuataapiringa paraksï májku kʼéri ánchikuarhini ka pínandikua jingoni. Ístu, kómarhispti para Jeobaeri nombri pímbinhajkunhantani. Tátsekua, Jesusi ka apostulichaksï pirespti para kʼéri ambe arhini Jeobani ka uéntasptiksï. Sánderkusï kueratendia paraksï jupikani Jesusini.

“Cha juchiti karichicha, asï jáma je chéni nájkirukajtsï namunitueka, jimboka chári Táti chánksïnimindusï uékaka íntskuni imeri juramukuani” (Lukasʌ 12:32).