Exeni ambe enga jataka

Segundu menu jimbo nirani

Índisi jimbo nirani

Jeobaeri testiguecha

Purépecha

Ambe engani jorhenguarhijka Bibliaeri

 JORHENGUARHIKUA 76

Jesusi limpiarisïndi templuni

Jesusi limpiarisïndi templuni

Uéxurhini 30 jimbo abrilini ísï, Jesusi Jerusaleni niraspti. Uánikua kʼuiripu niraspti para Paskuani kʼuínchini. Kʼuínchikuarhu, únhasïrendiksï kéjtsïtakuecha animalicheri jini templurhu. Máruksï pákuarhiasïrendi imecheri animalichani, peruksï máteruecha Jerusaleni piaasïrendi.

Enga Jesusi niárapka templurhu, exeaspti máru kʼuiripuechani engaksï animalichani atarantaani japka. ¡Negosiu ambeksï úxapti Jeobaeri kʼumanchikuarhu enga jindepka para kómarhini! ¿Ambe úspi Jesusi? Latigu ma úspti sïndari ma jingoni ka úraspti para karichichani ka uákasïchani petaantani templurhu. Ka ístu  menonhaaspti imecheri mesechani engaksï tumina mójtakuenga ka iámu tumina etsandurhikuarhispti. Jesusi arhiaspti palomasï íntspikuarhirichani: “¡Kéndita je iámindu ambe! ¡Asï jáma je merkadu ma úni juchiti Tátiri kʼumanchikuani!”.

Kʼuiripu enga templurhu japka, ísku pakaraspti enga exepka ambe enga úpka Jesusi. Imeri disipuluechaksï miántaspti ambe enga uandenga profesia Mesiasiri ambe: “Kánikua respetu pʼikuarheraaka Jeobaeri kʼumanchikua jimbo”.

Uéxurhini 33 jimbo, Jesusi limpiarispti ménderu templuni. No jurajkusïrendi eska nema no respetaripiringa imeri Tátiri kʼumanchikuani.

“Nójtsï uáka marhuakuni Diosïni ka ístu jatsikuarhikuani” (Lukasʌ 16:13).

PARAJTSÏ SÁNDERU MÍTINI

JEOBAERI AMIGU ÚKUARHI

Respetari Jeobaeri kʼumanchikuani

¿Nénari uá xarhatani eskari respetarisïnga Jeobaeri kʼumanchikuani nani engachi kʼéri ambe arhijka?